11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ລາງວັນຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ WELTRADE ພູູມໃຈທີ່ງານຂອງເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງຈາກບັນດາມືອາຊີບ ສຳລັບເຮົາ ນີ້ຄືລາງວັນທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ລາງວັນພວກນີ້ເປັນແຮງຈູງໃຈສຳຄັນໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ພັກ ດ້ວຍກຽດຕິຍົດເຮົາຈະບໍ່ຢຸດພັດທະນາຕໍ່

Best Forex Affiliate Program 2015

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 ໄດ້ມີພິທີປະກາດລາງວັນຢ່າງເປັນທາງການຂອງງານ Forex Expo ໃນປະເທດລັດເຊຍ. ບໍລິສັດ WELTRADE ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າຮັບລາງວັນໂປຣແກຣມພັນທະມິດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໂປຣແກຣມຫຸ້ນສ່ວນພັນທະມິດຂອງເຮົາຍື່ນຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍໃຫ້ຫລາຍເຖິງ 85% ຂອງສະເປດ. ໂປຣແກຣມຫຸ້ນສ່ວນພັນທະມິດ ຖືເປັນລາງວັນສໍາຄັນທີ່ສ້າງປະຫວັດສາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຄໍາແນະນຳແລະຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພັດທະນາຄຸນນະພາບແລະບໍລິການຂອງເຮົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະສູງຂຶ້ນໄປ.

Best Trade Executions 2015

WELTRADE ບໍ່ຍັງຢຸດກັບຄວາມສຳເລັດ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບລາງວັນການບໍລິຫານຈັດການລົງທຶນຍອດຢ້ຽມໃນງານນິທັດສະການນານາຊາດ Shanghai Forex Expo 2015. ໂດຍມີງານທັງໝົດ 3 ມື້ສຳລັບໂບຣກເກີ, ເທຣດເດີແລະນັກລົງທຶນຈາກທົ່ວໂລກຈັດຂຶ້ນທຸກປີທີ່ຊ່ຽງໄຮ້ ການໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມວ່ອງໄວແລະຄຸນນະພາບຂອງການຈັດການຄ້າການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ຮັບການຈື່ຈຳບໍ່ສະເພາະໃນ CIS ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຕະຫຼາດການເງິນຈາກທົ່ວໂລກໃນປະເທດຈີນ.

Best Customer Service Russia 2014

ສຳລັບບໍລິສັດ WELTRADE ໃນປີ 2014 ເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນ The Best Customer Service Russia ເຊິ່ງຢູ່ໃນໝວດໝູ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບໂບຣກເກີໃນດ້ານບໍລິການເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດທາງການເງິນ. ຄະນະກຳມະການໃຫ້ຄຳຕັດສິນວ່າບໍ່ແມ່ນສະເພາະຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການລະດັບສູງ ແຕ່ຍັງສາມາດໃຫ້ບໍລິການສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນແກ່ລູກຄ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ ບໍລິສັດຂອງເຮົາໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍບໍລິການຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍສື່ສານໂດຍກົງກັບລູກຄ້າແລະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຕາມລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະເຮົາຍັງຄົງເປີດຮັບຄຳສະເໜີແນະການໃຫ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຂອງເຮົາດີຍິ່ງ ໆຂຶ້ນໄປ

Business Olimp Awards 2014

ໃນປີ 2014, ບໍລິສັດ WELTRADE ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນມີກຽດຈາກ Business Olimp Awards ບໍລິສັດເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນໃນໝວດໝູ່ຂອງບໍລິສັດແຫ່ງປີໃນຕະຫລາດການເງິນທາງດ້ານການເລືອກລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກທະນາຄານຊັ້ນນຳ, ທາງດ້ານການລົງທຶນ, ທາງດ້ານປະກັນໄພ, ແລະທາງດ້ານບໍລິສັດນາຍໜ້າຊື້ຂາຍຫລັກຊັບດຳເນີນການໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເປັນເວລາຫົກເດືອນ. ເກນຫລັກໃນການປະເມີນຜົນຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ ຄື ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງການເງິນ ຊື່ສຽງໃນການດຳເນີນການ, ການປະຕິບັດຕາມພາລະຜູກພັນໃຫ້ກັບລູກຄ້າແລະຄູ່ຄ້າເຊັ່ນດຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນແລະໂປຣແກຣມ