11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ຮັບຟຣີ iPhone 7


ເຂົ້າຮ່ວມ WELTRADE ແລະໄດ້ຮັບ
iPhone 7 ຟຣີ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ iPhone ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ຕ້ອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂນີ້:
  • ຜົນລວມເງິນຝາກຕ້ອງເທົ່າກັບ $5000
  • ບັນລຸປະລິມານການຊື້ຂາຍ 450 lots
ຮັບຟຣີ iPhone 7

ວິທີການຮັບ iPhone 7 ຟຣີ?

ສະໝັກ

ຝາກເງິນຈຳນວນ $5000
ທັງໝົດ

ບັນລຸປະລິມານການຊື້ຂາຍ 450 lots

ຮັບຟຣີ
iPhone 7