11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການຝາກແລະການຖອນເງິນ


ພວກເຮົາໃສ່ໃຈກັບຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ ນີ້ ຄືເຫດຜົນທີ່ເຮົາ
ອັບເດດລາຍການການເຕີມເງິນ
ລວມເຖິງລາຍການການຖອນເງິນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

ຊ່ອງທາງການຝາກເງິນ ສະກຸນເງິນ ຄ່າທຳນຽມການໂອນ ເງື່ອນໄຂໃນການໂອນ
LAK
USD
0% ຖ້າ 30 ນາທີເຖິງ 1 ຊມ.
USD
EUR
RUB
UAH
2.7% 0%
ທັນທີ່
THB 0% ທັນທີ່
THB 4% 0% ທັນທີ່
USD 2.39% + $0.22 ທັນທີ່
USD, EUR, RUB 3.7% 0% ທັນທີ່
USD 3.9% 0% ທັນທີ່
USD, EUR 0.5% 0% ທັນທີ່
VND 2% 0% ທັນທີ່
USD, IDR 0.5% 0% ທັນທີ່
IDR ຕາມອັດຕາພາສີຂອງທະນາຄານຂອງຜູ້ສົ່ງ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ
USD, EUR ຕາມອັດຕາພາສີຂອງທະນາຄານຂອງຜູ້ສົ່ງ 1 ວັນທຳການ
USD
RUB
BYR
UAH
0.8% 0% ທັນທີ່
RUB
USD
EUR
6% 0% ທັນທີ່
RUB 5% 0% ທັນທີ່
USD, RUB, UAH 0% ທັນທີ່
USD, EUR, RUB 2% 0% ທັນທີ່
RUB ຕາມອັດຕາພາສີຂອງ Sberbank ທັນທີ່
RUB ຕາມອັດຕາພາສີຂອງ Alfa-Bank ທັນທີ່
RUB ຕາມອັດຕາພາສີ Promsvyazbank ທັນທີ່
UAH ຕາມຂໍ້ກຳນົດພາສີ PrivatBank ທັນທີ່
THB 3.5% 0% iPay ເງິນເຂົ້າທັນທີ່
Cashier /ATM ຖ້າ 1-3 ຊມ.
Mobile banking ຖ້າ 1-3 ຊມ.
THB 3.5% 0% Easy Pay ເງິນເຂົ້າທັນທີ່
Mobile banking ຖ້າ 1-3 ຊມ.
THB 3.5% 0% Cashier /ATM ຖ້າ 1-3 ຊມ.
Mobile banking ຖ້າ 1-3 ຊມ.
BTC ຕາມອັດຕາຄ່າບໍລິການຂອງເຄືອຄາຍ Bitcoin ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ
ຊ່ອງທາງການຖອນເງິນ ສະກຸນເງິນ ຄ່າທຳນຽມການໂອນ ເງື່ອນໄຂໃນການໂອນ
LAK 0% ຖ້າ 30 ນາທີເຖິງ 24 ຊມ.
USD
EUR
RUB
UAH
1.2% + 3.0 USD
1.2% + 2.7 EUR
1.9% (min 50 RUB)
3.5% + 7 UAH
ບັດເດບິດ ເງິນເຂົ້າທັນທີຫຼືອາດຕ້ອງຖ້າ1-2 ອາທິດ
ບັດເຄດິດ ຕ້ອງຖ້າ 1-2 ອາທິດ ຫຼືອາດຕ້ອງຖ້າດົນ 1-2 ເດືອນ
THB 25 / ຄັງ 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
THB 1.5% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD 1% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD, EUR, RUB 1% (ຂັນຕຳ. $1.00) 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD 2.9% + 0.3 USD 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD, EUR 0.5% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
VND 1% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD, IDR 0.5% (ຕຳສຸດ $0.01, ສູງສຸດ $5.00) 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
IDR 0% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD, EUR 80 EUR 1 ວັນທຳການ
USD
RUB
BYR
UAH
0.8% ຫຼາຍທີ່ສຸດ 50 WMZ
0.8% ຫຼາຍທີ່ສຸດ 1500 WMR
0.8% ຫຼາຍທີ່ສຸດ 100 WMB
0.8% ຫຼາຍທີ່ສຸດ 250 WMU
30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
RUB
USD
EUR
1%
1%
1%
30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
RUB 3% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD, UAH 0% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
USD, EUR, RUB 1% 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
UAH 2.5% + 7 UAH 30 ນາທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ

ມີການໃຫ້ບໍລິການລະບົບໂດຍ Systemgates Capital Ltd ບໍລິສັດ Systemgates Capital Ltd ດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດເລກທີ່ IFSC/60/350/TS/17 ໃຊ້ໄດ້ຈົນຮອດ 2016/12/31 ອອກຕາມໝາຍເລກທະບຽນ 146462. ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ: No. 1 Orchid Garden Street, City of Belmopan, Belize C. A.

ຄວາມຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈ່າຍເງິນເທິງເວັບໄຊຕ໌ຈະດຳເນີນການຕາມທີ່ຢູ່ ບໍລິສັດ: