11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ໃບອະນຸຍາດ

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຖືລີຂະສິດເລກທີ IFSC/60/350/TS/17ສຳຫຼັບການຊື້ຂາຍຕາສານທາງການເງິນທີ່ອອກໂດຍ International Financial Services Commission (IFSC) ຂອງປະເທດເບລີຊ ຊືງຢື່ນຢັນສະຖານະຂອງເຮົາເປັນນາຍໜ້າຊື້ຂາຍສັນຍາຊື້ຂາຍລ່ວງໜ້າທີ່ມີການຄວມຄຸມຢ່າງສົມບູນ ລູກຄ້າຂອງເຮົາທຸກຄົນສາມາດມັ່ນໃຈໄດ້ວ່າການເລືອກ WELTRADE ເປັນທາງເລືອກທີຖືກຕ້ອງແລະເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າຍັງຄົງຢູ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ

ສອດຄ້ອງກັບທຸກການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ກົດລະບຽບຂອງການບໍລິການທາງການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ຄະນະກຳມາທິການ (IFSC) ບໍລິສັດຈະປະຕິບັດຕາມສາມຫລັກການສຳຄັນ:

  • ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການດຳເນີນງານ
  • ຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີລູກຄ້າ
  • ດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍທີ່ຖືກຄວບຄຸມ

ໃນຖານະທີ່ເປັນຫນ່ວຍງານການກຳກັບເບິ່ງແຍງຂອງຕະຫຼາດການບໍລິການທາງການເງິນ IFSC ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກໃບອະນຸຍາດແລະການກວດສອບການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຍຸດຕິທຳ ຜູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ເປັນຄະນະກຳມະການທີ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງທົ່ວເຖິງທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ເປັນມືອາຊີບເທົ່ານັ້ນໃນການດຳເນີນການ