ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

Crypto ແຈກ!

ເທຮດ ສະກຸນເງິນ Crypto ແລະ ໄດ້ຮັບ iPhone X!

ສຳຫຼັບທູກໆ 15 ລ໊ອດການເທຮດໃນບັນຊີ Crypto ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບລ້າງວັນ
ສາມາດຮັບໄດ້ຫລາຍຄັ້ງລະຫວ່າງການ ດຳເນີນໂປໂມເຊີນ
ໂດຍບໍ່ຄິດຈາກເງິນຝາກແລະອາຍຸການ ໃຊ້ງານ

ຈະໄດ້ຮັບ iPhone X ໄດ້ແນວໃດ

ລົງທະບຽນ ໃນເວີບໄຊຂອງເຮົາ ແລະ ຍືນຍັນເບີໂທລະສັບມືຖື
1
ເປີດບັນຊີ Crypto ແລະ ຝາກເງິນສຳຫຼັບການເທຮດ
2
ສະກຸນເງິນ Crypto ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນໃນການເທຮດ
3
ໂປເເກມຄວາມພັກດີ ເພືອໄດ້ຮັບ iPhone X ສຳຫຼັບທຸກໆ 15 ລ໊ອດ ຂອງການລົງທືນ
4

ຕົວຢ່າງ

ທ່ານຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Crypto ແລະ ເລີມເທຣດສະ ກູນເງິນ Crypto ສະເລ່ຍ 0.3 ລັອດ (30K USD) ເມື່ອເທຣດຄົບ 1.5 ເດືອນປະລິມານການ ລົງ ທຶນຂອງທ່ານອາດໃກ້ຄຽງກັບການໄດ້ຮັບ iPhone X ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລວມປະລິມານການຊື້ຂາຍແລ້ວ ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼາຍເທື່ອ
~ 15 ລ໊ອດ
~ 30 ລ໊ອດ
~ 45 ລ໊ອດ
ເພີ່ມເຕີມ:
ປະລິມານການເທຣດຂອງລູກຄ້າທູກຄົນເທິງບັນຊີ Crypto ຈະຖືກຄິດໄລ່ສະຖິຕຶເທິງປະລິມານການ ຊື້ຂາຍຈະອັບເດດທຸກມື້ໃນພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນໃນ ສ່ວນ "ນັກລົງທືນ" - "ໂປຣແກຣມຄວາມພັກດີ".