11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ໂປຣແກມພັນທະມິດ


ສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ມັ່ນຄົງແລະປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນ

ໄດ້ຫຼາຍເຖີ່ງ 95% ຂອງສະເປຣດ

 • ຈ່າຍເງິນເຖີ່ງຫຸ້ນສ່ວນທັນທີ່
 • ສະຖິຕິທີ່ໂປ່ງໃສແລະມີປະໂຫຍດ
 • ມີໂປຣແກມເຮັດສ່ວນລົດຄືນເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
 • ມີສືໂຄສະນາແລະການວິເຄາະ
 • ມີຜູ້ຈັດການສ່ວນຕົວ
95%
ຂອງສະເປຣດ

ມັນເຮັດວຽກແບບໃດ

ເປັນພັນທະມິດກັບ
WELTRADE


ດຶງດູດລູກຄ້າໃໝ່


ລູກຄ້າທີ່ເຮັດກຳໄລຈາກການ
ຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຟໍເລັກຣ໌


ທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມີຊັ່ນຈາກ
ລູກຄ້າທຸກລາຍ

ເລືອກຮູບແບບຄວາມຮ່ວມມືທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

ຫຼາຍເຖີ່ງ 95%
ຈາກສະເປຣດ
ໂປຣແກມພັນທະມິດ 3 ຊັນ
ຈາກ 75%
ຈາກ 15%
ຈາກ 5%
ຫຼາຍເຖີ່ງ 85%
ຈາກສະເປຣດ
ໂປຣແກມພັນທະມິດ 1 ຊັນ
ຫຼາຍເຖີ່ງ 85%

ພວກເຮົາມອບເຄື່ອງມືທຸກຢ່າງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ທ່ານສຳຫຼັບດິງດູດລູກຄ້າໃໝ່

ສະຖິຕິທີ່ໂປ່ງໃສ
ລິງຄ໌ສະມັກ
ແບນເນີຣ໌ Flash ແລະ GIF
ປະຕິທິນເສດຖະກິດ
ການວິເຄາະຢ່າງມີຄຸນນະພາບ
ບໍລິການຄື່ນເງິນລູກຄ້າ

ຈະເປັນຫຸ້ນສ່ວນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ແບບໃດ?

 • ບ໊ອກເກີຣ໌

ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການສືສານໃນຟໍລຳບ໊ອກແລະເຄືອຄາຍ
ສັງຄົມ

 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາການຂາຍ

ດຶງດູດລູກຄ້າຜ່ານທາງເວັບໄຊລ໌ຂອງທ່ານໂດຍໃຫ້ລະບົບ
ການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດແກ່ພວກເຮົາ

 • ຜູ້ດູແລເວັບ

ແງອັດຕາການເຂົ້າເບິງຈາກເວັບໄຊລ໌ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນ
ລາຍໄດ້

 • ນັກວິເຄາະ

ສ້າງການວິເຄາະຂອງທ່ານເພືອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມຄິດ
ເຫັນຈາກການຄາດການແລະສັນຍານໃນຕະຫຼາດ

 • ນັກທຸລະກິດ

ບອກທຸກຄົນກ່ຽວກັບປະໂຫຍດຂອງການເຮັດວຽກກັບ WELTRADE

 • ບໍລິການຄື່ນເງິນ

ສົ່ງຄື່ນຄອມມີຊັ່ນຂອງພາດເນີໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ