ຜົນຕອບແທນຂອງພັນທະມິດ

ລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງພັນທະມິດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ສະຖານະເຊິ່ງຄິດໄລ່ມາຈາກຜົນການເທຣດ ຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນ. ແຕ່ລະເດືອນລະບົບຈະ ຄິດໄລ່ຍອດດັ່ງກ່າວແລະນຳມາກຳນົດສະຖາ ນະໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດ.

Standard
ຈາກ 0 ເຖິງ 149 ລ໊ອດ
Professional
ຈາກ 150 ເຖິງ 299 ລ໊ອດ
Expert
ຈາກ 300 ລ໊ອດ ຂຶ້ນໄປ
ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງເຮົາ
ທັງນີ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກົນລະຍຸດໃນການດຶງດູດລູກຄ້າ, ເຈົ້າ ສາມາດເລືອກ 1 ລຳດັບຊັ້ນ ຫລື 3ລຳດັບຊັ້ນ. 3ລຳດັບຊັ້ນ ຜົນປະໂຫຍດນອກເໜືອຈາກການທີ່ ດຶງດູດລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ແຕ່ຍັງເກີດຈາກຄູ່ຄ້າ ຫລືພັນທະມິດໃໝ່ ໆ ດຶງດູດລູກຄ້າ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະ ຄິດໄລ່ຈາກກິດຈະກຳການເທຣດ ທັງໃນລຳດັບຊັ້ນທີ 1, 2 ແລະ 3.