iphone12

ຜົນຕອບແທນຂອງພັນທະມິດ

ການໜູນວຽນຂອງທ່ານຫຼາຍຂື້ນສະຖານະຂອງທ່ານຈະສູງຂັ້ນ. ທຸກເດືອນ ລະບົບຈະຄຳນວນການໜູນວຽນຂອງລູກຄ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະກຳນົດ ສະຖານະພັນທະມິດໃຫມ່. ສະຖານະພັນທະມິດຂອງທ່ານສູງຊື້ນເທົ່າໄດ້ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ສຸງຂື້ນ.

Standard

ຫຼາຍເຖີ່ງ 65%

ຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຕໍ່ລູກຄ້າ

Professional

ຫຼາຍເຖີ່ງ 75%

ຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຕໍ່ລູກຄ້າ

Expert

ຫຼາຍເຖີ່ງ 85%

ຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຕໍ່ລູກຄ້າ

ການຄຳນວນກໍາໄລ

ສະຖານະຂອງທ່ານ

  • Standard
  • Professional
  • Expert

ຕາສານ

ໃນການຄິດໄລ່ຂອງການຊົດເຊີຍການເລືອກສະຖານະປັດຈູບັນປະເພດຂອງບັນຊີຊື້ຂາຍທີ່ບັນຊີຂອງລູກຄ້າແລະລະບູເອງມື້ການຊື້ຂາຍທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານຊື້ຂາຍ. ຫຼັງຈາກທີ່ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ "ໄລ່".

ເລືອກສະຖານະປະຈຸບັນແລ້ວກົດປຸ່ມ "ຄິດໄລ່".

ຕາສານ

{{calculateResult.tool}}

ສະເປດ

{{(calculateResult.spread | number: 2).replace(',', ' ')}} ປີ໊​ປ

ຄະແນນ

{{(calculateResult.volume | number: 2).replace(',', ' ')}} ປີ໊​ປ

ກຳໄລ

{{(calculateResult.usd | number: 2).replace(',', ' ')}} USD

MTP

{{(calculateResult.mtp | number: 2).replace(',', ' ')}} ປີ໊​ປ

ບັນຊີເທຣດຜົນ ປະກອບການ

{{(calculateResult.amount | number: 2).replace(',', ' ')}} USD

ກຳໄລ

{{(calculateResult.commission | number: 2).replace(',', ' ')}} USD

MTP

ສະເປຣດຂອງ ຂໍ້ກຳນົດ ສັນຍານ x2

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເລກພັນທະມິດໍວ່ຍໃຫ້ສາມາດຄຳນວນຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍຕໍ່ການຊື້ຂາຍລັບ 1 ລອດຂື້ນກັບຕົວແປ: ສະຖານະຂອງໂປຼແກຼມພັນທະມິດປະເພດບັນຊີເຄື່ອງມືການຄ້າ.

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ