11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ຜົນຕອບແທນຂອງພັນທະມິດ

ລາຍໄດ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງພັນທະມິດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະເຊິ່ງຄິດໄລ່ມາຈາກຜົນການເທຣດຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນ. ແຕ່ລະເດືອນລະບົບຈະຄິດໄລ່ຍອດດັ່ງກ່າວແລະນຳມາກຳນົດສະຖານະໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດ.

STANDARD
ຈາກ 0 ເຖິງ 149 ລ໊ອດ
PROFESSIONAL
ຈາກ 150 ເຖິງ 299 ລ໊ອດ
EXPERT
ຈາກ 300 ລ໊ອດ ຂຶ້ນໄປ

ທັງນີ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກົນລະຍຸດໃນການດຶງດູດລູກຄ້າ, ເຈົ້າສາມາດເລືອກ 1 ລຳດັບຊັ້ນ ຫລື 3ລຳດັບຊັ້ນ. 3ລຳດັບຊັ້ນ ຜົນປະໂຫຍດນອກເໜືອຈາກການທີ່ດຶງດູດລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ແຕ່ຍັງເກີດຈາກຄູ່ຄ້າຫລືພັນທະມິດໃໝ່ ໆ ດຶງດູດລູກຄ້າ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະຄິດໄລ່ຈາກກິດຈະກຳການເທຣດ ທັງໃນລຳດັບຊັ້ນທີ 1, 2 ແລະ 3.