11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທີແລ້ວ

ເລືອກການແຂ່ງຂັນ IB ຄັ້ງກ່ອນ

ຍິນດີດ້ວຍກັບຜູ້ຊະນະຂອງພວກເຮົາ

{{winers[0].FULL_NAME}}
{{winers[1].FULL_NAME}}
{{winers[2].FULL_NAME}}
# ID ພາດເນີຣ໌ ເມືອງ ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ ວັນທີ່ລົງທະບຽນ
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID ພາດເນີຣ໌
ເມືອງ
{{$index+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ
{{user.CLIENT_COUNT}}
ປະລິມານການຊື້ຂາຍ {{user.VOLUME}}
ວັນທີ່ລົງທະບຽນ {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}