ການຝາກເງິນບໍ່ມີຄ່າຄອມມີຊັນ

ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສອງຕໍ່ເມືອຝາກບັນຊີຂອງທ່ານ ໃນ WELTRADE
ໄດ້ຮັບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍ WELTRADE ປະຫຍັດຄ່າ ຄອມມີຊັນ ແລະອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ດີ
ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ
ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີຊັນ
ລະບົບການຈ່າຍເງິນ
WELTRADE
ໂບຣກເກີອື່ນໆ
0% 1.0%
0% 0.5%
0% 0.8%
0% 3.2%
ທ່ານເຄີຍຄິດການສູນເສຍເງິນ ຝາກເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານຫຼືບໍ່?

ວິທີການຈ່າຍເງິນໃນ WELTRADE

ສົມມຸດວ່າທ່ານມີເງິນ 50 000 THB ເພືອໃຊ້ຝາກ ເຂົ້າບັນຊີການລົງທຶນ
WELTRADE ຄອມມີຊັນ 0%, ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 36.00 THB/USD

ຄິດໄລ:່
50 000 / 36.00 - 0% = $1388.89
ທ່ານໄດ້ຮັບ

ວິທີການທຳງານສຳຫຼັບໂບຣກເກີ ອື່ນ

ສົມມຸດວ່າທ່ານມີເງິນ 50 000 THB ເພືອໃຊ້ງານ ເຂົ້າໃນບັນຊີການລົງທຶນ
ໂບຣກເກີ X ຄ່າຄອມມີຊັນ 5%, ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 36.66 THB/USD

ຄິດໄລ:່
50 000 / 36.66 - 5% = $1295.69
ທ່ານຈ່າຍຄ່າຄອມມິຊັ້ນ
ດັ່ງນັ້ນຝາກເງິນກັບ WELTRADE ທ່ານຈະໄດ້ ຮັບເພີ່ມ $93.20
$93.20
ທ່ານປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍເຖີງ $68.19 ເທິງຄ່າຄອມມີຊັນ ແລະຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ $25.01 ຂອບໃຈສຳຫຼັບອັດຕາການແລກປ່ຽນທີດີ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ