no-fee

ເຂົ້າຮ່ວມແນວໃດ

how-to-01

ເປີດບັນຊີການແຂ່ງຂັນ

how-to-02

ເປີດໃຊ້ງານບັນຊີທີມີເງີນຝາກ
${{contest.minDeposit}}

how-to-03

ມີລາຍໄດ້ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ
cryptocurrency
ແລະໄດ້ຮັບລາງວັນ

ຂໍ້ມູນການແຂ່ງຂັນ

gif

ລາງວັນລວມ
${{((contest.objBudgetBalance.amount + contest.objBudgetVolume.amount) | number).replace("\,", " ")}}

places

ຈ່າຍຈຳນວນ ລຳດັບ
{{contest.objBudgetBalance.count + contest.objBudgetVolume.count}}

leverage

ເລເວີເລດ
1: {{contest.leverage}}

date

ມືທີຈັດການແຂ່ງຂັນ
{{contest.dateContestStart * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy'}} - {{contest.dateContestFinish * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy'}}

profits

ກົນລະຍຸດທັ້ງໝົດໄດ້ຮັບອານຸຍາດ

repeat

ອານຸຍາດໃຫ້ກັບເຂົ້າມາໃໝ່ໄດ້

CryptoWars ການແຂ່ງຂັນ ບົນບັນຊີ Crypto ດ້ວຍເງີນຝາກຈຳນວນ ${{contest.minDeposit}}. ຍອດເງີນຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີການແຂ່ງຂັນຈະເປັນຂອງເທຣດເດີ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຖອນຕະຫຼອດເວລາຫຼັງການປິດບັນຊີຕາມຄຳຂໍຂອງລູກຄ້າ WELTRADE ມອບລາງວັນໃຫ້ຜູ້ຊະນະຈຳນວນລວມ ${{((contest.objBudgetBalance.amount + contest.objBudgetVolume.amount) | number).replace("\,", " ")}} ສຳຫຼັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທີ່ຊະນະທັ້ງສອງແບບ ອານຸຍາດໃຫ້ຜູ້ແຂ່ງຂັນໃຊ້ໄດ້ທຸກກົນລະຍຸດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນໃໝ່ໄດ້ຕະຫຼອດການແຂ່ງຂັນໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆໃນການສະໝັກໂດຍ WELTRADE ສຳຫຼັບການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

ຂໍ້ມູນການແຂ່ງຂັນ

gif

ລາງວັນລວມ
${{((contest.objBudgetBalance.amount + contest.objBudgetVolume.amount) | number).replace("\,", " ")}}

places

ຈ່າຍຈຳນວນ ລຳດັບ
{{contest.objBudgetBalance.count + contest.objBudgetVolume.count}}

leverage

ເລເວີເລດ
1: {{contest.leverage}}

date

ມືທີຈັດການແຂ່ງຂັນ
{{contest.dateContestStart * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy'}} - {{contest.dateContestFinish * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy'}}

profits

ກົນລະຍຸດທັ້ງໝົດໄດ້ຮັບອານຸຍາດ

repeat

ອານຸຍາດໃຫ້ກັບເຂົ້າມາໃໝ່ໄດ້

CryptoWars ການແຂ່ງຂັນ ບົນບັນຊີ Crypto ດ້ວຍເງີນຝາກຈຳນວນ ${{contest.minDeposit}}. ຍອດເງີນຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີການແຂ່ງຂັນຈະເປັນຂອງເທຣດເດີ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຖອນຕະຫຼອດເວລາຫຼັງການປິດບັນຊີຕາມຄຳຂໍຂອງລູກຄ້າ WELTRADE ມອບລາງວັນໃຫ້ຜູ້ຊະນະຈຳນວນລວມ ${{((contest.objBudgetBalance.amount + contest.objBudgetVolume.amount) | number).replace("\,", " ")}} ສຳຫຼັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທີ່ຊະນະທັ້ງສອງແບບ ອານຸຍາດໃຫ້ຜູ້ແຂ່ງຂັນໃຊ້ໄດ້ທຸກກົນລະຍຸດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນໃໝ່ໄດ້ຕະຫຼອດການແຂ່ງຂັນໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃດໆໃນການສະໝັກໂດຍ WELTRADE ສຳຫຼັບການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

ເຈົ້າຈະສາມາດຊະນະໄດ້ເທົ່າໃດ

ເຈົ້າຈະສາມາດຊະນະໄດ້ສອງລາງວັນໃນການຈັດອັນດັບທັ້ງສອງແບບ

ຊະນະ
ສຳຫຼັບຍອດເງິນຄົງເຫຼືອສູງສຸດ

ລຳດັບ
ຊະນະ
{{$index + 1}}
${{(item | number).replace("\,"," ")}}

ຊະນະ
ສຳຫຼັບປະລິມານການເທຣດທີສູງສຸດ

ລຳດັບ
ຊະນະ
{{$index + 1}}
${{(item | number).replace("\,"," ")}}

ການຈັດອັນດັບການເທຣດ

ປິດການລົງທະບຽນ

ເລີ່ມການແຂ່ງຂັນ

ເຂົ້າຮ່ວມ! ລົງທະບຽນໃນການແຂ່ງຂັນຈະເປີດຈົນເຖິງ {{contest.dateRegistrationFinish * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy'}}

ລຳດັບ
(ຍອດເງິນຄົງເຫຼືອ)
ລຳດັບ
(ປະລິມານການເທຣດ)
cup ຍອດຄົງເຫຼືອ, USD ປະລິມານເງິນມູນວຽນ, USD
{{account.places[0].balance}} ${{(account.places[0].amount | number).replace("\,", " ")}} - {{account.places[1].volume}} ${{(account.places[1].amount | number).replace("\,", " ")}} - {{account.places[0].balance}} {{account.places[1].volume}} {{(account.balance | number : 2).replace("\,", " ")}} {{(account.volume | number : 2).replace("\,", " ")}}
ສະແດງລາຍການແຕ່ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{accountList.accountList.length}} ລາຍການ
ຂໍມູນຈະອັບເດດທຸກ 10 ນາທີ
ອັບເດດສຸດທາຍ: {{contest.updateTime * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm' : 'GMT'}}
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ