WELTRADE Terminal Demo Contest

ເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດການແຂ່ງຂັນບັນຊີທົດລອງຄັ້ງໃໝ່ ພ້ອມລາງວັນເງິນສົດຈິງໃນເທີມິນໍໃນເວັບຂັ້ນສູງໃໝ່ຂອງເຮົາ.

{{currentContest.memberCount}} ເທຣດເດີ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແລ້ວ

final cup image

ການແຂ່ງຂັນ ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວຜູ້ຊະນະ

200 ຄົນໄດ້ຮັບລາງວັນແລ້ ວຂໍຂອບໃຈທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ!

{{currentContest.stageCount}}
ອາທິດ

ໄລຍະເວລາການແຂ່ງຂັນ

{{(currentContest.prizeCount | number) / currentContest.stageCount | number}}
ຜຼ້ຊະນະ

ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນເງິນສົດທຸກອາທິດ

{{currentContest.memberCount}}
ເທຣດເດີ

ໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າປະກວດແລ້ວ

ລາຍລະອຽດການແຂ່ງຂັນ

ການລົງທະບຽນ

ນັບແຕ່ວັນທີ
{{currentContest.dateRegStart}}

ໄລຍະເວລາ

{{currentContest.dateStart}} -
{{currentContest.dateEnd}}

ຜຼ້ຊະນະ

ທຸກວັນອາທິດ
23:00 (EET)*

ລາງວັນເງິນສົ ດທີ່ຖອນໄດ້

ການລົງທະບຽນ

ນັບແຕ່ວັນທີ {{currentContest.dateRegStart}}

ໄລຍະເວລາ

{{currentContest.dateStart}} -
{{currentContest.dateEnd}}

ຜຼ້ຊະນະ

ທຸກວັນອາທິດ
23:00 (EET)*

ລຳດັບ

1

2

3

4

5

6 - 15

16 - 50

ລາງວັນ

$1 000

$500

$350

$250

$150

$100

$50

ວິທີເຂົ້າຮ່ວມ

ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບັນຊີເດໂມ່ນັ້ນຟຣີທັງໝົດ ແລະ ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮອບການແຂ່ງຂັນໃດກໍ່ໄດ້ ໃນແຕ່ລະຮອບ ເຮົາຈະເລືອກ {{currentContest.prizeCount / currentContest.stageCount}} ເທຣດເດີທີ່ປະຊົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອແຈກລາງວັນເງິນສົດ ${{(currentContest.prizeFund | number).replace(',', ' ')}} (ຊື່ງຈະພ້ອມສຳຫຼັບການຖອນອອກ).

1

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຫຼື ລົງທະບຽນ ໃນ Weltrade Terminal

2

ຢ້ຽມຊົມເທີມິໂນ່ການຊື້ຂາຍຂັ້ນສູງໃໝ່ຂອງເຮົາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

3

ເລີ່ມຊື້ຂາຍໃນບັນຊີການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ

4

ຮ່ວມເປັນສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຮັບລາງວັນພ້ອມສຳຫລັບການຖອນ

ລີດເດີບອດ

ລຳດັບທີ່ ລາງວັນ cup ຍອດຄົງເຫລືອ, USD ເງິນທຶນ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}}
{{item.country}} {{item.name}}
{{(item.balance | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} {{(item.equity | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} chart
ລາຍການ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{userCount}} ລາຍການ
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ ເວລາ {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }}
ລາຍການ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{userCount}} ລາຍການ
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ ເວລາ {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }} EEST

ຜູ້ຊະນະລ້າສຸດ

ຜຼ້ຊະນະ

{{item.stage}} ຈາກ {{currentContest.stageCount}} ອາທິດ
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
{{item.stage}} ຈາກ {{currentContest.stageCount}} ອາທິດ
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ແມ່ນຫຍັງ Weltrade Terminal?

Weltrade Terminal ລວມອິນເທີເຟສໍ່ທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍເຂົ້າກັບເທັກໂນໂລຢີ່ກາຟໍ່ລ້ຳສະໄໝເພື່ອມອບປະຊົບການຊື້ຂາຍທີ່ຮອບດ້ານແກ່ຜູ້ຄ້າ.

ບໍ່ມີການດາວໂຫຼດຫຼືການຕິດຕັ້ງອີກຕໍ່ໄປ.

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເທີມິນັລ ແລະ ຊື້ຂາຍຄຸນສົມບັດແລະເຄື່ອງມືພື້ນຖານທັງໝົດທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍຍັງຄົງມີຢູ່ແຕ່ອິນເທີເຝສນັ້ນໃຊ້ງານງ່າຍຂື້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການທຳງານກັບເທີມິນັລງ່າຍຂື້ນ Weltrade Terminal ເປັນແພັດຟອມການຊື້ຂາຍໃນເວັບທີ່ເໝາະສຳຫລັບສິນຊັບຍອດນິຍົມກວ່າຮ້ອຍລາຍການ.

* ຄະນະກຳມະການ,ການແຂ່ງຂັນຈະໃຊ້ເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງ ໃນການກວດສອບຜົນການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະອາທິດ ການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະອາທິດຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 00:00 ນາທີ (EET) ໃນວັນຈັນເຖີງ 23:00ນາທີ (EET) ໃນວັນອາທິດ.

line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ