weekly-demo-series
live-rec
every-week

weekly demo series

ລາງວັນເງິນສົດ ທຸກໆອາທິດ

calendar
{{currentContest.stageCount}}
ອາທິດ
ໄລຍະເວລາການແຂ່ງຂັນ
prize
${{((currentContest.prizeFund + currentContest.prizeFundReal) | number).replace(',', ' ')}}
ລາງວັນລວມ
ລາງວັນເງິນສົດ $33k
$100k ນໂບຼນັດການຊື້ຂາຍ
cup
{{(currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}}
ຜຼ້ຊະນະ
ຈະໄດ້ຮັບໂບນັດແລະ
ລາງວັນເງິນສົດ
customer.svg
{{(currentContest.memberCount | number).replace(',', ' ')}}
ຄົນ
ໄດ້ລົງທະບຽນ
ເຂົ້າປະກວດແລ້ວ
ລູກຄ້າທີມີບັນຊີທົດລອງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂອງເຮົາໄດ້ຟຣີລາງວັນລວມ ${{((currentContest.prizeFund + currentContest.prizeFundReal) | number).replace(',', ' ')}} ! ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ {{(currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}} ຄົນທີ່ມີຍອດຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີສູງສຸດຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ການປະກວດປະກອບດ້ວຍ {{currentContest.stageCount}} ດ່ານ ແຕ່ລະດ່ານໃຊ້ເວລາ 1 ອາທິດ ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍວັນໃດກໍ່ໄດ້ໃນອາທິດລວມເຖີງມື້ພັກໃນອາທິດນຳ!
ເຂົ້າຮ່ວມ

ເງິນລາງວັນ

${{(currentContest.prizeFund | number).replace(',', ' ')}}
ໂບນັດຊື້ຂາຍ
ຜູ້ທີ່ຊະນະ 100 ອັນດັບແລກທຸກອາທິດຈະໄດ້ຮັບໂບຼນັດ
+
+${{((currentContest.prizeFundReal) | number).replace(',', ' ')}}
ລາງວັນເງິນສົດ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ອັນດັບ 1-10 ໃນການແຂ່ງຂັນປະຈຳອາທິດຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບລາງວັນເງິນສົດທີ່ຖອນໄດ້
ລາຍລະອຽດການແຂ່ງຂັນ
ການລົງທະບຽນ
ນັບແຕ່ວັນທີ {{currentContest.dateRegStart}}
ວັນທີ່ເລີ່ມ
{{currentContest.dateStart}}
ໄລຍະເວລາ
{{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
ຜຼ້ຊະນະ
ທຸກວັນອາທິດ 23:00 (EET)*

ມັນໃຊ້ເວລາພຽງ 1
ນາທີເພື່ອລົງທະບຽນ

ເຂົ້າຮ່ວມ
ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ລາງວັນເງິນສົ
ດທຸກໆອາທິດ

ລີດເດີບອດ

ລຳດັບທີ່ ລາງວັນ cup ຍອດຄົງເຫລືອ, USD ເງິນທຶນ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}} +${{item.prizeReal}} ລາງວັນທີ່ສາມາດຖອນໄດ້
{{item.name}}
{{(item.balance | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} {{(item.equity | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} chart
ລາຍການ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{userCount}} ລາຍການ
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ ເວລາ {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }}
ລາຍການ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{userCount}} ລາຍການ
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ ເວລາ {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }}

ຜູ້ຊະນະລ້າສຸດ

ອາທິດທີ #{{item.stage}}
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ອາທິດທີ {{item.stage}}
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ສະໝັກ ຕອນນີ້

* 48 ຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ຄະນະກຳມະການການແຂ່ງຂັນກວດສອບຜົນ ການແຂ່ງຂັນປະຈຳອາທິດຂອງເຮົາຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 00:00 (EET) ໃນວັນຈັນຫາ 23:00 น. (EET) ໃນວັນອາທິດ

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ