11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ປະຕິທິນຂອງເທຣດເດີ


ປະຕິ​ທິນ​ຂອງ​ເທຣດ​ເດີ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເພື່ອ​ຄິດໄລ່​ກຳ​ໄລ​ຂາດ​ທຶນ​ສຳລັບ ​ຕຳແໜ່ງ​ປະຈຸບັນ ແລະ​ຕຳແໜ່ງ​ໃໝ່ ເຊິ່ງ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ຈາກ​ການ​ປິດ​ຫຸ້ນ​ບາງ​ສ່ວນ ຫລື​ການ overturn.


ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ