11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ໂປຣແກມຄວາມພິກດີ

ໂປຣແກມຄວາມພິກດີທີ່ລູກຄ້າຂອງເຮົາທຸກຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ ຍິ່ງທ່ານເຮັດວຽກກັບເຮົາດົນເທົ່າໃດສະຖານະຂອງທ່ານຈະສູງຂື້ນແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ

ວິທີ່ການລົງທະບຽນໃນໂປຣແກມຄວາມພັກດີ?

1. ລົງທະບຽນ ເທິງໜ້າເວັບໄຊລ໌ແລະເປີດບັນຊີລົງທຶນ
2. ດາວໂຫຼດ ແລະຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ MT4 ແພດຟອມຣ໌ຈາກນັ້ນເຂົ້າສູ່ບັນຊີການລົງທຶນຂອງທ່ານ
3. ຢື້ນຢັນເບີໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ກຳນົດສະຖານະແບບໃດ?

ລະບົບຄຳນວນອັດຕະໂນມັດສຳຫຼັບຈຳນວນການເຮັດທຸລະກຳຂອງທ່ານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດແຕ່ລະເດືອນເພືອປະເມີນສະຖານະ ເມືອທ່ານເທຣດຫຼາຍຂື້ນແລະສິດທິພິເສດຈະຫຼາຍຂື້ນ

Bronze Silver Gold Platinum V.I.P
0 ລ໊ອດ 5 ລ໊ອດ 50 ລ໊ອດ 150 ລ໊ອດ 300 ລ໊ອດ

ທາງຕົງກັນຂ້າມກັບບໍລິສັດອື່ນໆ ຄວາມສຳເລັດຂອງສະຖານະຈະຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ

ສິດທິພິເສດຫຍັງທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບ?

Money Box ເປັນລະບົບຄື່ນເງິນໃໝສຳຫຼັບລູກຄ້າທຸກທ່ານໄດ້ຮັບເງິນແທ້ຈາກການເຮັດລາຍການເມືອສະຖານະສູງຂື້ນຈະຍິ່ງໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍຂື້ນ

Bronze Silver Gold Platinum V.I.P
Micro $0.25 $0.50 $0.75 $1.00 $1.25
Premium $0.50 $1.00 $1.25 $1.50 $2.00
Pro $0.50 $0.75 $1.00 $1.25 $1.50
ZuluTrade $0.50 $1.00 $1.25 $1.50 $2.00
Crypto*** 3% 6% 9% 12% 15%

* ຕາລາງການຈ່າຍເງິນສຳຫຼັບ 1 ລ໊ອດມາດຕະຖານ
** 1 ລ໊ອດເທິງບັນຊີ Micro = 0.01 ລ໊ອດມາດຕະຖານ
*** ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຄືນ

ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນບໍ່ວ່າຈະໄດ້ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນຈາກການເທຣດການຄື່ນເງິນຂື້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງບັນຊີ ແລະສະຖານະການລົງທຶນຂອງທ່ານ ເມືອສະຖານະສູງຂື້ນອັດຕາການຄືນເງິນຈະຫຼາຍຂື້ນຕາມຕາລາງຂ້າງເທິງ