11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ຕູ້ເຊບຂອງຂ້ອຍ


ການຮັບຝາກເງິນສະກຸນເງິນ USD ແລະ EUR ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ສິດທິປະໂຫຍດຂອງບໍລິການ
  • ໃຫ້ດອກເບຍຫຼາຍເຖີ່ງ 12% ຕໍ່ປີຂອງເງິນຕົ້ນ
  • ຝາກເງິນໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
  • ຝາກແລະຖອນເງິນພາຍໃນ 2 ຄຣິກ
  • ການຄອບຄຸມທາງການເງິນທີ່ແມ່ນຍຳຂອງ ທ່ານ
  • ໂອນເງິນເຂົ້າອອກບັນຊີຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງໄວ້

ໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດສູງກ່ວາ ທະນາຄານ

ຜົນປະກອບການ
ຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ໊ອດ
ຈາກ 5 ເຖີ່ງ 10 ລ໊ອດ
ຈາກ 10 ເຖີ່ງ 20 ລ໊ອດ
ຈາກ 20 ເຖີ່ງ 50 ລ໊ອດ
ຈາກ 50 ເຖີ່ງ 100 ລ໊ອດ
%
5 %
6 %
8 %
9 %
12 %
ດອກເບຍຈະຖືກຄຳນວນໃຫ້ທຸກເດືອນກ່ອນຂື້ນ ເດືອນໃໝ່ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານເທຣດສຳຫຼັບ ເດືອນພຶດສະພາຈຳນວນ 12 ລ໊ອດ ສະຖານະຂອງ ທ່ານຈະເປັນ Gold ໃນກໍລະນີດອກເບຍຈະຖືກ ຄຳນວນທີ່ 8% ສຳຫຼັບເດືອນ ພຶດສະພາ ການ ຄຳນວນດອກເບຍຈະຂື້ນຢູ່ກັບຜົນປະກອບການ ເທຣດຂອງທ່ານແລະສະຖານະທີ່ໄດ້ຮັບ