weekly-demo-series
live-rec

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການຊື້ຂາຍ

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Forex ຊວ່ຍໃຫ້ສາມາດກໍານົດພັນທະມິດໂຕທີ່ສຳຄັນທັງຫມົດຂອງການຊືິຂາຍຂອງທ່ານເຊັ່ນມູນຄ່າ pip, ຂະຫນາດສັນຍາແລກປ່ຽນຂໍກຳນົດມາຈີນ

ເລືອກຕົວກໍານົດການທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຄິດໄລ່

ຂະໜາດຂອງສັນຍາ

{{dataResult['cont_price']}}

ມູນຄ່າ pip

{{dataResult['punkt_price']}}

ການກະຈາຍ, ການລອຍໂຕ  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ ASK ແລະລາຄາ BID ໂດຍເຄື່ອງມືເທຣດເດີ.

{{dataResult['spred_pip']}} ປິ໊ບ

{{dataResult['spred_pip']}}

{{dataResult['spred']}}

Swap long  ຄ່າແລກປ່ຽນ ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ເປີດເພື່ອຂາຍ

{{dataResult['swap_l_pip']}} ປິ໊ບ

{{dataResult['swap_l_pip']}}% p.a.

{{dataResult['swap_l']}}

Swap short  ຄ່າແລກປ່ຽນ ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ເປີດເພື່ອຂາຍ

{{dataResult['swap_s_pip']}} ປິ໊ບ

{{dataResult['swap_s_pip']}}% p.a.

{{dataResult['swap_s']}}

Margin  ເງີນທຶນຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງໂບຣກເກີເປັນຜູ້ຄອບຄອງແລະ ເບິ່ງແຍງຄວາມປອດໄພ ເມື່ອມີການເຮັດທຸລະກຳເທຣດດິ້ງ ໂດຍລູກຄ້າ ເຊິ່ງເປ້ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເປີດແລະການ ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການເປີດຕຳແໜ່ງ.

{{dataResult['mortgage']}}

ອັດຕາປະຈຸບັນ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາອ້າງອີງເປັນ USD

{{dataResult['course']}}

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ