iphone12

ປະຕິທິນໃນເຊີງທຸລະກິດ

ຕິດຕາມເຫັດການທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂ່າວປະຊາສຳພັນແລະຕົວບົງຊີ້ຕະຫຼາດເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຄາດການທິດທາງຂອງຕະຫຼາດ Forex

ເວລາ
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
ພູມິພາກ
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
ພະຍາກອນ
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ຈັນ 07.06.2021
01:30
none
Australia (AUD)
AIG Services Index (May)
61.2
 
61.0
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Reserves (USD) (May)
1,387.5B
 
1,378.5B
+
04:30
none
Australia (AUD)
7,9%
 
4,9%
+
06:02
none
China (CNY)
27,9%
32,1%
32,3%
+
06:02
none
China (CNY)
51,1%
51,5%
43,1%
+
06:02
none
China (CNY)
45,53B
50,50B
42,86B
+
07:00
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (May)
 
 
46,0
+
08:00
none
Japan (JPY)
2,6%
3,2%
3,0%
+
08:00
none
Japan (JPY)
0,6%
 
3,6%
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
3,1%
 
3,3%
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
3,0%
 
3,2%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
-0,2%
1,0%
3,9%
+
09:00
none
Norway (NOK)
-1,9%
 
0,7%
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
54,14B
 
53,69B
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
52,240B
 
51,504B
+
09:00
none
Russia (RUB)
10,7%
 
0,8%
+
09:30
none
Switzerland (CHF)
0,6%
0,6%
0,3%
+
09:30
none
Switzerland (CHF)
0,3%
0,3%
0,2%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
191.234,0M
 
183.428,0M
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
48,2%
12,6%
12,9%
+
10:30
none
UK (GBP)
1,3%
1,2%
1,5%
+
10:30
none
UK (GBP)
9,5%
 
8,2%
+
11:03
none
China (CNY)
3,222T
3,208T
3,198T
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
494,50B
 
490,60B
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
28,1
26,0
21,0
+
12:00
none
Singapore (SGD)
398,1B
 
385,7B
+
13:21
none
Ukraine (UAH)
27,80B
 
28,00B
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
89,0
 
77,8
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
-0,636%
 
-0,641%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
-0,643%
 
-0,633%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
-0,641%
 
-0,645%
+
17:00
none
USA (USD)
107,40
 
104,30
+
17:30
none
Turkey (TRY)
-29,010B
 
-13,290B
+
18:30
none
USA (USD)
0,025%
 
0,020%
+
18:30
none
USA (USD)
0,040%
 
0,035%
+
19:00
none
Russia (RUB)
6,0%
5,8%
5,5%
+
19:00
none
Russia (RUB)
0,7%
0,6%
0,6%
+
22:00
none
USA (USD)
18,61B
22,00B
18,58B
+
ມື້ອັງຄານ 08.06.2021
02:01
none
UK (GBP)
18,5%
 
39,6%
+
02:30
none
Japan (JPY)
1,6%
 
0,6%
+
02:30
none
Japan (JPY)
6,40%
 
-5,00%
+
02:30
none
Japan (JPY)
1,6%
 
0,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
2,9%
 
4,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
1,322T
1,501T
2,650T
+
02:50
none
Japan (JPY)
-1,0%
-1,2%
2,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-3,9%
-4,8%
11,7%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-1,2%
-1,2%
4,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-0,2%
-0,2%
1,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-1,5%
-1,4%
2,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
1,55T
 
1,70T
+
04:30
none
Australia (AUD)
20
 
23
+
04:30
none
Australia (AUD)
37
 
32
+
06:35
none
Japan (JPY)
0,693%
 
0,645%
+
08:00
none
Japan (JPY)
38,1
 
39,1
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
-1,0%
0,5%
2,2%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
-1,40B
 
-2,70B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
40,6B
 
40,0B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
46,9B
 
46,1B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
-6,2B
 
-6,1B
+
10:30
none
Sweden (SEK)
30,5%
 
10,9%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
0,3%
 
0,9%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
26,4%
 
5,6%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
-0,4%
 
-0,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
30,4%
 
23,5%
+
11:00
none
Norway (NOK)
1,88
 
0,92
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-9,1
-27,8
-40,1
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
79,8
86,0
84,4
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-1,8%
-2,1%
-1,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-0,3%
-0,3%
0,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
157.618,6K
 
157.440,7K
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-1,3%
-1,8%
-1,8%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-0,3%
-0,6%
-0,6%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
81,3
 
84,0
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
-3,2%
-3,2%
-4,2%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
4,6%
2,5%
5,8%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
-0,531%
 
-0,526%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
-0,576%
 
-0,556%
+
12:45
none
UK (GBP)
0,465%
 
0,457%
+
13:00
none
USA (USD)
99,6
 
99,8
+
13:00
none
Japan (JPY)
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
-68,90B
-69,00B
-75,00B
+
15:30
none
Canada (CAD)
50,21B
 
50,70B
+
15:30
none
Canada (CAD)
49,61B
 
52,05B
+
15:30
none
Canada (CAD)
0,59B
-0,70B
-1,35B
+
15:30
none
USA (USD)
204,99B
 
202,67B
+
15:30
none
USA (USD)
273,89B
 
277,69B
+
15:55
none
USA (USD)
14,5%
 
13,0%
+
16:00
none
UK (GBP)
 
 
 
+
17:00
none
USA (USD)
9,286M
8,300M
8,288M
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
0,325%
 
0,329%
+
23:30
none
USA (USD)
-2,108M
-3,576M
-5,360M
+
ມື້ພຸດ 09.06.2021
01:45
none
New Zealand (NZD)
0,4%
 
0,5%
+
02:30
none
Australia (AUD)
 
 
 
+
02:50
none
Japan (JPY)
1.989,3T
 
1.969,5T
+
02:50
none
Japan (JPY)
7,9%
 
9,2%
+
04:00
none
Australia (AUD)
-5,2%
 
-4,8%
+
04:00
none
New Zealand (NZD)
-0,4
 
1,8
+
04:30
none
China (CNY)
-0,2%
-0,1%
-0,3%
+
04:30
none
China (CNY)
1,3%
1,6%
0,9%
+
04:30
none
China (CNY)
9,0%
8,5%
6,8%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
21,3B
 
30,0B
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
0,3%
0,5%
1,3%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
-1,7%
-1,1%
7,1%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
15,9B
16,3B
14,0B
+
09:00
none
Japan (JPY)
140,7%
 
120,8%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Business Confidence (Apr)
 
 
94,0
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
97,0
 
94,0
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
0,310%
 
0,220%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
-0,490%
 
-0,443%
+
14:00
none
USA (USD)
3,15%
 
3,17%
+
14:00
none
USA (USD)
-3,1%
 
-4,0%
+
14:00
none
USA (USD)
262,1
 
261,4
+
14:00
none
USA (USD)
645,4
 
665,9
+
14:00
none
USA (USD)
2.869,2
 
3.022,0
+
15:45
none
Ukraine (UAH)
1,3%
 
0,7%
+
17:00
none
USA (USD)
0,8%
1,0%
4,3%
+
17:00
none
Canada (CAD)
0,25%
0,25%
0,25%
+
17:00
none
USA (USD)
0,8%
 
1,2%
+
17:00
none
Canada (CAD)
 
 
 
+
17:30
none
USA (USD)
-5,241M
-2,036M
-5,080M
+
17:30
none
USA (USD)
0,328M
 
0,358M
+
17:30
none
USA (USD)
0,620M
 
0,247M
+
17:30
none
USA (USD)
0,165M
 
0,784M
+
17:30
none
USA (USD)
0,111M
 
0,142M
+
17:30
none
USA (USD)
4,412M
1,358M
3,720M
+
17:30
none
USA (USD)
-0,135M
 
-0,182M
+
17:30
none
USA (USD)
0,571M
 
0,496M
+
17:30
none
USA (USD)
2,6%
0,6%
1,7%
+
17:30
none
USA (USD)
7,046M
0,698M
1,500M
+
18:00
none
USA (USD)
62,49
 
62,09
+
18:00
none
Canada (CAD)
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
1,497%
 
1,684%
+
ມື້ພະຫັດ 10.06.2021
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales
Month
 
 
4,0%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales
Year
 
 
108,7%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
1,7%
 
4,4%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
18,1%
 
108,7%
+
02:01
none
UK (GBP)
83%
77%
76%
+
02:50
none
Japan (JPY)
4,9%
4,5%
3,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
0,7%
0,5%
0,9%
+
02:50
none
Japan (JPY)
665,9B
 
-1.089,9B
+
02:50
none
Japan (JPY)
94,5B
 
181,4B
+
04:00
none
Australia (AUD)
4,4%
 
3,5%
+
05:30
none
Thailand (THB)
44,7
 
46,0
+
07:30
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Apr)
Month
 
 
2,5%
+
07:30
none
Australia (AUD)
15,2%
 
-54,4%
+
08:30
none
Eurozone (EUR)
0,3%
 
0,3%
+
09:00
none
Norway (NOK)
1,5%
2,0%
2,0%
+
09:00
none
Norway (NOK)
-0,4%
0,1%
0,4%
+
09:00
none
Norway (NOK)
2,7%
2,9%
3,0%
+
09:00
none
Norway (NOK)
-0,1%
0,1%
0,3%
+
09:00
none
Norway (NOK)
29,4%
 
22,5%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
-0,1%
0,5%
1,0%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
1,8%
2,0%
2,2%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
0,2%
0,4%
0,2%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
0,2%
0,4%
0,3%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
2,1%
2,2%
2,5%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
1,8%
0,3%
0,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
79,5%
72,2%
38,4%
+
11:00
none
China (CNY)
8,3%
8,1%
8,1%
+
11:00
none
China (CNY)
1.500,0B
1.410,0B
1.470,0B
+
11:00
none
China (CNY)
12,2%
12,2%
12,3%
+
11:14
none
China (CNY)
1.920,0B
2.002,3B
1.850,0B
+
12:00
none
ZAR (ZAR)
267,3B
182,1B
197,8B
+
12:00
none
ZAR (ZAR)
5,00%
3,55%
3,70%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
177,9%
 
10,4%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
116,5%
105,0%
22,5%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Business Confidence (May)
 
 
94,0
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
-0,22%
 
-0,06%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 30-Year BTP Auction
 
 
2,060%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
0,46%
 
0,69%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
13:00
none
UK (GBP)
55,7
 
55,8
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
46,25
 
42,12
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
57,73
 
54,11
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
47,25
 
45,44
+
13:00
none
Russia (RUB)
41,42
 
37,35
+
13:00
none
Turkey (TRY)
28,6
 
27,8
+
14:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
-1,2%
0,5%
3,4%
+
14:45
none
Eurozone (EUR)
-0,50%
-0,50%
-0,50%
+
14:45
none
Eurozone (EUR)
0,00%
0,00%
0,00%
+
14:45
none
Eurozone (EUR)
0,25%
 
0,25%
+
14:45
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
15:00
none
USA (USD)
OPEC Monthly Report
 
 
 
+
15:00
none
Russia (RUB)
0,70%
 
-3,80%
+
15:05
none
UK (GBP)
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
0,7%
0,4%
0,9%
+
15:30
none
USA (USD)
3,8%
3,4%
3,0%
+
15:30
none
USA (USD)
275,72
 
273,70
+
15:30
none
USA (USD)
0,6%
0,4%
0,8%
+
15:30
none
USA (USD)
5,0%
4,7%
4,2%
+
15:30
none
USA (USD)
269,20
268,47
267,05
+
15:30
none
USA (USD)
268,55
 
266,83
+
15:30
none
USA (USD)
0,80%
 
0,82%
+
15:30
none
USA (USD)
-0,1%
 
-0,1%
+
15:30
none
USA (USD)
3.499K
3.602K
3.757K
+
15:30
none
USA (USD)
376K
370K
405K
+
15:30
none
USA (USD)
402,50K
 
428,00K
+
15:30
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
16:00
none
Russia (RUB)
605,2B
 
605,9B
+
16:40
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
17:30
none
USA (USD)
98B
98B
98B
+
18:00
none
USA (USD)
0,3%
 
0,2%
+
18:30
none
USA (USD)
0,005%
 
0,000%
+
18:30
none
USA (USD)
0,020%
 
0,015%
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
2,172%
 
2,395%
+
20:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
-132,0B
 
-226,0B
+
ມື້ສຸກ 11.06.2021
01:30
none
New Zealand (NZD)
58,6
 
58,4
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (May)
Year
 
 
108,7%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (May)
Month
 
 
4,0%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-1,4
 
1,6
+
05:30
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (May)
 
 
46,0
+
09:00
none
UK (GBP)
77,9%
83,4%
6,0%
+
09:00
none
UK (GBP)
-2,0%
1,4%
5,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
-1,3%
1,2%
1,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
27,5%
30,5%
3,6%
+
09:00
none
UK (GBP)
-0,3%
1,5%
2,1%
+
09:00
none
UK (GBP)
39,7%
41,8%
4,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
-10,96B
-12,10B
-11,71B
+
09:00
none
UK (GBP)
-5,55B
 
-6,55B
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
1,7%
 
1,1%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
9,7%
 
7,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
GDP (Q1)
Year
 
-6,1%
-7,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
GDP (Q1)
Quarter
 
-1,5%
1,3%
+
09:00
none
UK (GBP)
2,3%
2,2%
2,1%
+
09:00
none
UK (GBP)
1,5%
 
-1,5%
+
09:00
none
UK (GBP)
1,4%
 
-2,0%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Month
 
 
0,3%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP
Year
 
 
1,8%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP
Month
 
 
0,4%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
2,4%
2,4%
2,0%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
14,46%
 
13,81%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
66,0%
65,0%
16,7%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
2,7%
2,7%
2,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
0,5%
0,4%
1,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
0,5%
0,5%
1,1%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
41,7%
 
19,2%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
-6,3%
 
5,1%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (May)
 
 
46,0
+
10:30
none
Thailand (THB)
251,6B
 
251,9B
+
10:30
none
Thailand (THB)
31,8B
 
31,7B
+
11:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
11:30
none
UK (GBP)
 
 
 
+
13:30
none
Russia (RUB)
5,50%
5,50%
5,00%
+
13:30
none
UK (GBP)
3,8%
 
1,5%
+
15:00
none
Russia (RUB)
 
 
 
+
15:30
none
Canada (CAD)
81,7%
80,6%
79,7%
+
16:00
none
Russia (RUB)
10,59B
11,00B
10,02B
+
17:00
none
USA (USD)
2,80%
 
3,00%
+
17:00
none
USA (USD)
83,8
79,0
78,8
+
17:00
none
USA (USD)
86,4
84,0
82,9
+
17:00
none
USA (USD)
90,6
92,3
89,4
+
17:00
none
USA (USD)
4,0%
 
4,6%
+
20:00
none
USA (USD)
365
 
359
+
20:00
none
USA (USD)
461
 
456
+
22:30
none
UK (GBP)
27,7K
 
24,1K
+
22:30
none
USA (USD)
2,6K
 
3,0K
+
22:30
none
USA (USD)
14,6K
 
18,5K
+
22:30
none
USA (USD)
428,4K
 
452,4K
+
22:30
none
USA (USD)
510,5K
 
491,3K
+
22:30
none
USA (USD)
209,4K
 
213,7K
+
22:30
none
USA (USD)
-8,5K
 
-14,5K
+
22:30
none
USA (USD)
-102,5K
 
-87,4K
+
22:30
none
USA (USD)
-14,7K
 
-32,1K
+
22:30
none
USA (USD)
49,8K
 
47,5K
+
22:30
none
USA (USD)
226,7K
 
224,1K
+
22:30
none
USA (USD)
18,6K
 
18,8K
+
22:30
none
Canada (CAD)
45,3K
 
48,8K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
1,1K
 
0,3K
+
22:30
none
Australia (AUD)
-9,4K
 
-1,9K
+
22:30
none
Japan (JPY)
-37,3K
 
-47,1K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
5,5K
 
5,9K
+
22:30
none
Russia (RUB)
1,7K
 
4,6K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
107,2K
 
109,3K
+
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ