weekly-demo-series
live-rec

ປະຕິທິນໃນເຊີງທຸລະກິດ

ຕິດຕາມເຫັດການທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂ່າວປະຊາສຳພັນແລະຕົວບົງຊີ້ຕະຫຼາດເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຄາດການທິດທາງຂອງຕະຫຼາດ Forex

ເວລາ
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
ພູມິພາກ
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
ພະຍາກອນ
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ຈັນ 11.01.2021
03:00
none
Australia (AUD)
0,5%
 
0,3%
+
03:30
none
Australia (AUD)
7,1%
7,0%
1,4%
+
04:30
none
China (CNY)
0,2%
0,1%
-0,5%
+
04:30
none
China (CNY)
0,7%
0,4%
-0,6%
+
04:30
none
China (CNY)
-0,4%
-0,8%
-1,5%
+
10:00
none
Norway (NOK)
3,0%
3,1%
2,9%
+
10:00
none
Norway (NOK)
-0,1%
 
-0,4%
+
10:00
none
Norway (NOK)
1,4%
1,2%
0,7%
+
10:00
none
Norway (NOK)
0,4%
 
-0,7%
+
10:00
none
Norway (NOK)
-5,7%
 
-3,4%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Dec)
Month
 
 
0,1%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
-4,06B
 
-0,27B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
12,7%
 
12,7%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
-3,8%
-2,6%
-1,6%
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
1,3
0,7
-2,7
+
16:46
none
Ukraine (UAH)
0,9%
1,0%
1,3%
+
17:00
none
UK (GBP)
 
 
 
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
-0,632%
 
-0,602%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
-0,623%
 
-0,620%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
-0,627%
 
-0,605%
+
17:30
none
ZAR (ZAR)
Total Vehicle Sales
Year
 
 
-12,00%
+
17:30
none
ZAR (ZAR)
Total Vehicle Sales
 
 
39,32K
+
17:30
none
Canada (CAD)
 
 
 
+
17:40
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
18:00
none
USA (USD)
99,01
 
99,05
+
18:00
none
UK (GBP)
NIESR GDP Estimate
 
 
1,5%
+
19:30
none
USA (USD)
0,090%
 
0,090%
+
19:30
none
USA (USD)
0,090%
 
0,090%
+
20:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
0,234%
 
0,211%
+
ມື້ອັງຄານ 12.01.2021
02:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
02:30
none
Australia (AUD)
Westpac Consumer Sentiment (Jan)
 
 
4,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
6,2%
 
6,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
1,878T
1,551T
2,145T
+
02:50
none
Japan (JPY)
2,34T
1,17T
1,98T
+
03:01
none
UK (GBP)
4,8%
 
7,7%
+
08:00
none
Japan (JPY)
35,5
 
45,6
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-6,9%
 
0,5%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-8,1%
 
2,8%
+
13:00
none
UK (GBP)
 
 
 
+
13:45
none
Eurozone (EUR)
-0,478%
 
-0,498%
+
14:00
none
USA (USD)
95,9
 
101,4
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
-1,3%
0,3%
2,6%
+
14:00
none
China (CNY)
10,1%
10,5%
10,7%
+
14:00
none
China (CNY)
1.260,0B
1.220,0B
1.430,0B
+
14:00
none
China (CNY)
12,8%
12,8%
12,8%
+
15:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
16:55
none
USA (USD)
2,1%
 
5,5%
+
16:55
none
USA (USD)
-2,6%
 
0,5%
+
17:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
17:35
none
USA (USD)
 
 
 
+
18:00
none
USA (USD)
6,527M
 
6,632M
+
18:00
none
USA (USD)
50,1
 
49,0
+
19:00
none
Russia (RUB)
0,8%
0,6%
0,7%
+
19:00
none
Russia (RUB)
4,9%
4,7%
4,4%
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
1,164%
 
0,951%
+
21:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
ມື້ພຸດ 13.01.2021
00:30
none
USA (USD)
-5,821M
-2,700M
-1,663M
+
02:50
none
Japan (JPY)
1.930,1T
 
1.923,6T
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
1,8%
 
0,9%
+
09:00
none
Japan (JPY)
8,7%
 
8,6%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
11,0%
9,6%
10,4%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
-1,2%
 
-1,7%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
0,6%
 
0,1%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
2,2%
 
4,2%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
11,9%
 
12,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-4,2%
-4,3%
-1,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-1,4%
-0,4%
1,4%
+
12:00
none
Russia (RUB)
106,3B
-15,0B
-50,8B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
2,5%
0,2%
2,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-0,6%
-3,3%
-3,5%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
-0,700%
 
-0,720%
+
15:00
none
UK (GBP)
30-Year Treasury Gilt Auction
 
 
0,840%
+
15:00
none
USA (USD)
2,88%
 
2,86%
+
15:00
none
USA (USD)
16,7%
 
1,7%
+
15:00
none
USA (USD)
338,9
 
313,8
+
15:00
none
USA (USD)
965,2
 
827,2
+
15:00
none
USA (USD)
4.706,3
 
3.917,6
+
16:30
none
USA (USD)
0,1%
0,1%
0,2%
+
16:30
none
USA (USD)
1,6%
1,6%
1,6%
+
16:30
none
USA (USD)
270,12
 
269,89
+
16:30
none
USA (USD)
1,4%
1,3%
1,2%
+
16:30
none
USA (USD)
0,4%
0,4%
0,2%
+
16:30
none
USA (USD)
260,47
260,43
260,23
+
16:30
none
USA (USD)
261,78
 
260,82
+
16:30
none
USA (USD)
0,09%
 
-0,06%
+
16:30
none
USA (USD)
0,1%
 
0,1%
+
17:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
-3,247M
-2,266M
-8,010M
+
18:30
none
USA (USD)
0,274M
 
0,089M
+
18:30
none
USA (USD)
1,491M
 
0,036M
+
18:30
none
USA (USD)
-1,975M
 
0,792M
+
18:30
none
USA (USD)
-0,124M
 
0,146M
+
18:30
none
USA (USD)
4,786M
2,671M
6,390M
+
18:30
none
USA (USD)
-0,498M
 
-1,181M
+
18:30
none
USA (USD)
-0,390M
 
0,107M
+
18:30
none
USA (USD)
1,3%
0,2%
1,3%
+
18:30
none
USA (USD)
4,395M
2,695M
4,519M
+
19:00
none
USA (USD)
0,1%
 
0,1%
+
21:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:01
none
USA (USD)
1,825%
 
1,665%
+
22:00
none
USA (USD)
-144,0B
-200,0B
-145,0B
+
22:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
23:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
ມື້ພະຫັດ 14.01.2021
00:45
none
New Zealand (NZD)
1,2%
 
8,9%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-11,3%
-15,4%
2,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
1,5%
-6,2%
17,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
0,5%
0,2%
-0,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-2,0%
-2,2%
-2,3%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q4)
Year
 
-6,8%
-5,8%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q4)
Quarter
 
35,3%
42,3%
+
03:01
none
UK (GBP)
65%
62%
66%
+
03:30
none
Australia (AUD)
2,6%
2,6%
3,8%
+
05:09
none
China (CNY)
18,1%
15,0%
21,1%
+
05:09
none
China (CNY)
6,5%
5,0%
4,5%
+
05:09
none
China (CNY)
78,17B
72,35B
75,40B
+
08:00
none
Sweden (SEK)
8,8%
 
8,7%
+
11:00
none
China (CNY)
M2 Money Stock
Year
 
 
10,7%
+
11:00
none
China (CNY)
New Loans
 
 
1.430,0B
+
11:00
none
China (CNY)
Outstanding Loan Growth
Year
 
 
12,8%
+
11:00
none
China (CNY)
Chinese Total Social Financing
 
 
1.420,0B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German GDP Annual
 
-5,10%
0,60%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-5,00%
 
0,60%
+
13:00
none
UK (GBP)
43,1
 
45,2
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
38,73
 
37,17
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
50,87
 
51,27
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
40,38
 
39,43
+
13:00
none
Russia (RUB)
35,45
 
35,56
+
13:00
none
Turkey (TRY)
32,8
 
31,6
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
-0,23%
 
-0,30%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
1,470%
 
1,480%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
0,30%
 
0,19%
+
15:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
15:30
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
16:00
none
Russia (RUB)
597,4B
 
592,4B
+
16:30
none
USA (USD)
1,1%
0,4%
0,7%
+
16:30
none
USA (USD)
0,9%
0,7%
0,2%
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
-3,9B
 
-3,4B
+
16:30
none
USA (USD)
5.271K
5.061K
5.072K
+
16:30
none
USA (USD)
965K
795K
784K
+
16:30
none
USA (USD)
834,25K
 
816,00K
+
18:30
none
USA (USD)
-134B
 
-130B
+
19:00
none
USA (USD)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Jan)
 
 
48,12
+
19:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
19:30
none
USA (USD)
0,075%
 
0,080%
+
19:30
none
USA (USD)
0,080%
 
0,085%
+
20:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
ມື້ສຸກ 15.01.2021
00:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Dec)
Year
 
 
1,4%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Dec)
Month
 
 
0,1%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
0,1%
 
-0,9%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Building Consents (Nov)
Month
 
 
8,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
730,7B
 
-291,6B
+
02:50
none
Japan (JPY)
580,8B
 
-85,5B
+
02:50
none
Japan (JPY)
BoJ Governor Kuroda Speaks
 
 
 
+
03:15
none
USA (USD)
 
 
 
+
03:30
none
Australia (AUD)
5,5%
 
0,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
6,0%
 
0,3%
+
04:30
none
China (CNY)
3,8%
 
4,0%
+
05:00
none
Japan (JPY)
34,84
 
38,29
+
05:00
none
China (CNY)
77,74
 
71,23
+
07:30
none
Japan (JPY)
-0,7%
 
1,6%
+
10:00
none
UK (GBP)
-1,4%
-8,1%
-2,2%
+
10:00
none
UK (GBP)
1,9%
0,5%
1,5%
+
10:00
none
UK (GBP)
-0,1%
0,5%
1,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
-4,7%
-4,2%
-5,8%
+
10:00
none
UK (GBP)
-3,8%
-4,8%
-6,1%
+
10:00
none
UK (GBP)
0,7%
0,9%
1,6%
+
10:00
none
UK (GBP)
-16,01B
-10,18B
-13,29B
+
10:00
none
UK (GBP)
-8,01B
-1,40B
-5,82B
+
10:00
none
UK (GBP)
-2,6%
 
0,4%
+
10:00
none
UK (GBP)
3,7%
 
9,7%
+
10:00
none
UK (GBP)
4,1%
 
10,2%
+
10:00
none
Norway (NOK)
12,1B
 
0,2B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
11,15%
 
14,18%
+
10:30
none
Thailand (THB)
29,2B
 
28,3B
+
10:30
none
Thailand (THB)
257,1B
 
257,8B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
-176,9B
 
-159,9B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
0,2%
0,1%
0,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
0,2%
0,2%
0,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
0,0%
0,0%
0,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
0,0%
0,0%
0,2%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
-0,5%
-0,5%
-0,8%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,2%
0,2%
0,2%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
-0,6%
-0,6%
-0,8%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
0,2%
0,1%
0,1%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
0,7%
0,6%
-0,1%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
0,5%
0,4%
0,2%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
0,5%
0,2%
0,2%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
0,7%
0,6%
0,0%
+
12:10
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
25,8B
26,0B
29,6B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-0,550%
 
-0,623%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-0,579%
 
-0,610%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
878,92B
 
859,43B
+
16:00
none
Russia (RUB)
7,08B
 
6,44B
+
16:30
none
USA (USD)
1,2%
1,3%
1,4%
+
16:30
none
USA (USD)
0,1%
0,2%
0,1%
+
16:30
none
USA (USD)
-1,4%
-0,1%
-1,3%
+
16:30
none
USA (USD)
3,50
6,00
4,90
+
16:30
none
USA (USD)
0,8%
0,8%
0,8%
+
16:30
none
USA (USD)
0,3%
0,4%
0,1%
+
16:30
none
USA (USD)
-1,9%
0,1%
-1,1%
+
16:30
none
USA (USD)
-0,7%
-0,2%
-1,4%
+
16:30
none
USA (USD)
2,90%
 
3,68%
+
16:30
none
USA (USD)
-2,1%
 
-1,3%
+
17:00
none
UK (GBP)
0,9%
 
4,1%
+
17:15
none
USA (USD)
74,5%
73,6%
73,4%
+
17:15
none
USA (USD)
-3,60%
 
-5,41%
+
17:15
none
USA (USD)
1,6%
0,5%
0,5%
+
17:15
none
USA (USD)
0,9%
0,5%
0,8%
+
17:30
none
Ukraine (UAH)
Trade Balance YTD (USD) (Nov)
 
 
-3,4B
+
18:00
none
USA (USD)
0,5%
0,5%
0,8%
+
18:00
none
USA (USD)
2,70%
 
2,50%
+
18:00
none
USA (USD)
73,8
 
74,6
+
18:00
none
USA (USD)
79,2
80,0
80,7
+
18:00
none
USA (USD)
87,7
 
90,0
+
18:00
none
USA (USD)
3,0%
 
2,5%
+
18:00
none
USA (USD)
0,2%
 
0,3%
+
21:00
none
USA (USD)
287
 
275
+
21:00
none
USA (USD)
373
 
360
+
23:30
none
UK (GBP)
12,9K
 
3,7K
+
23:30
none
USA (USD)
3,0K
 
3,1K
+
23:30
none
USA (USD)
66,6K
 
69,2K
+
23:30
none
USA (USD)
542,1K
 
521,1K
+
23:30
none
USA (USD)
527,7K
 
518,6K
+
23:30
none
USA (USD)
246,2K
 
279,3K
+
23:30
none
USA (USD)
20,4K
 
25,8K
+
23:30
none
USA (USD)
11,4K
 
-3,4K
+
23:30
none
USA (USD)
-17,6K
 
-34,8K
+
23:30
none
USA (USD)
52,8K
 
55,6K
+
23:30
none
USA (USD)
230,9K
 
241,6K
+
23:30
none
USA (USD)
30,8K
 
35,3K
+
23:30
none
Canada (CAD)
12,1K
 
14,5K
+
23:30
none
Switzerland (CHF)
12,0K
 
9,4K
+
23:30
none
Australia (AUD)
5,5K
 
-3,9K
+
23:30
none
Japan (JPY)
50,5K
 
50,2K
+
23:30
none
New Zealand (NZD)
14,7K
 
12,0K
+
23:30
none
Russia (RUB)
1,6K
 
0,8K
+
23:30
none
Eurozone (EUR)
155,9K
 
143,0K
+
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ