ປະຕິທິນໃນເຊີງທຸລະກິດ

ຕິດຕາມເຫັດການທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂ່າວປະຊາສຳພັນແລະຕົວບົງຊີ້ຕະຫຼາດເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານຄາດການທິດທາງຂອງຕະຫຼາດ Forex

ເວລາ
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
ພູມິພາກ
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
ພະຍາກອນ
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ອາທິດ 26.03.2023
ເວລາ
18:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB's Schnabel Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ຈັນ 27.03.2023
ເວລາ
02:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Corporate Services Price Index (CSPI)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1.8%
ພະຍາກອນ
1.5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1.6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
04:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
China (CNY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Chinese Industrial profit YTD (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-22,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Coincident Indicator
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-3,0%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-3,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Leading Index
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,6%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Leading Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
96,6
ພະຍາກອນ
96,5
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
97,2
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Sweden (SEK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Trade Balance (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,90B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,50B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Sweden (SEK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Household Lending Growth (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,8%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Turkey (TRY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Capacity Utilization (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
73,5%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
75,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Turkey (TRY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Manufacturing Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
105,2
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
102,4
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Business Expectations (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
91,2
ພະຍາກອນ
88,3
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
88,4
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Current Assessment (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
95,4
ພະຍາກອນ
94,1
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
93,9
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Ifo Business Climate Index (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
93,3
ພະຍາກອນ
91,0
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
91,1
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
M3 Money Supply (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,9%
ພະຍາກອນ
3,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Loans to Non Financial Corporations (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
5,7%
ພະຍາກອນ
5,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Private Sector Loans
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,2%
ພະຍາກອນ
3,6%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Hong Kong (HKD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Exports (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-8,8%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-36,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Hong Kong (HKD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Imports (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-4,1%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-30,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Hong Kong (HKD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Trade Balance
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-45,4B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-25,4B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba Balz Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba President Nagel Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
13:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CBI Distributive Trades Survey (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1
ພະຍາກອນ
-6
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
13:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
France Jobseekers Total
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2.781,0K
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2.809,0K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CBI Distributive Trades Survey (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
France Jobseekers Total
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2.809,0K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French 12-Month BTF Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,046%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,760%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French 3-Month BTF Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,804%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,613%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French 6-Month BTF Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,946%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,823%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Dallas Fed Mfg Business Index (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-15,7
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-13,5
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Dallas Fed Mfg Business Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-13.5
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:40
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB's Elderson Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB's Schnabel Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
3-Month Bill Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,675%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,675%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
6-Month Bill Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,650%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,620%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
20:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
2-Year Note Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,954%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,673%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
20:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoE Gov Bailey Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ອັງຄານ 28.03.2023
ເວລາ
00:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Fed Governor Jefferson Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BRC Shop Price Index
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
8,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
03:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Australia (AUD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,2%
ພະຍາກອນ
0,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
05:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CB Consumer Confidence
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
102,9
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
07:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoJ Governor Kuroda Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoJ Core CPI
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,7%
ພະຍາກອນ
3,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French Business Survey (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
104
ພະຍາກອນ
103
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
105
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian Business Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
104,2
ພະຍາກອນ
102,5
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
103,0
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian Consumer Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
105,1
ພະຍາກອນ
104,0
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
104,0
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:35
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB's Enria Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoE Deputy Governor Woods Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoE Gov Bailey Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
MPC Member Ramsden Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German 2-Year Schatz Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,620%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,140%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoE Quarterly Bulletin
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba Wuermeling Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Goods Trade Balance (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-91,63B
ພະຍາກອນ
-91,00B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-91,09B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Inventories Ex Auto (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,4%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Wholesale Inventories
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,2%
ພະຍາກອນ
0,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:55
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Redbook
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,8%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
House Price Index (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
5,3%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
House Price Index (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,2%
ພະຍາກອນ
-0,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
House Price Index (Jan)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
393,2
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
392,4
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,4%
ພະຍາກອນ
-0,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,6%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,9%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,5%
ພະຍາກອນ
2,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba President Nagel Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:15
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB President Lagarde Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CB Consumer Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
104,2
ພະຍາກອນ
101,0
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
103,4
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Richmond Manufacturing Index (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
-8
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-16
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Richmond Manufacturing Shipments (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-15
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Richmond Services Index (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba Balz Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Fed Barr Testimony
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Fed Barr Testimony
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Richmond Manufacturing Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-5
ພະຍາກອນ
-10
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-16
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Richmond Manufacturing Shipments
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-15
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Richmond Services Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-17
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Dallas Fed Services Revenues (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,6
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Texas Services Sector Outlook (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-18,0
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-9,3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Dallas Fed Services Revenues
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
5,5
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,6
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Canada (CAD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Budget Balance (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-6,44B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-5,54B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Canada (CAD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Budget Balance (Jan)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,91B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1,98B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba Mauderer Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
20:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
5-Year Note Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,665%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,109%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
23:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
API Weekly Crude Oil Stock
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-6,076M
ພະຍາກອນ
0,187M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,262M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ພຸດ 29.03.2023
ເວລາ
00:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Canada (CAD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,91B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1,98B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
03:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Australia (AUD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CPI
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,8%
ພະຍາກອນ
7,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
7,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
04:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
China (CNY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Chinese Industrial profit (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,80%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
06:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Custom-Based Export Data
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
-7,00%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,50%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
06:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Custom-Based Import Data
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
2,10%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
5,50%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
06:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Custom-Based Trade Data (USD)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
-1,900B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,650B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
07:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4.35%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
07:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
-2,80%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,35%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
07:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-2,71%
ພະຍາກອນ
-2,80%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,81%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Sweden (SEK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-9,4%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-7,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Sweden (SEK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,2%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GfK German Consumer Climate (Apr)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-29,5
ພະຍາກອນ
-29,2
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-30,6
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Norway (NOK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Core Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,2%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French Consumer Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
81
ພະຍາກອນ
81
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
82
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Sweden (SEK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Consumer Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
62,8
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
61,1
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Sweden (SEK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Manufacturing Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
103,4
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
102,1
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Interest Rate Decision
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,75%
ພະຍາກອນ
1,75%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,50%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian Monthly Unemployment Rate (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
7,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
7,9%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian Trade Balance Non-EU (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,02B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1,36B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Switzerland (CHF)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ZEW Expectations (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-41,3
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-12,3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba Balz Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoE Consumer Credit (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,413B
ພະຍາກອນ
1,300B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,686B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Mortgage Approvals (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
43,54K
ພະຍາກອນ
40,50K
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
39,65K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Mortgage Lending (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,74B
ພະຍາກອນ
2,40B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,00B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
M4 Money Supply (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,4%
ພະຍາກອນ
0,9%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Net Lending to Individuals
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,2B
ພະຍາກອນ
3,7B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,7B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:10
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian 12-Month BOT Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,934%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,613%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:10
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian 6-Month BOT Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,076%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,822%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoE FPC Meeting Minutes
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
MBA 30-Year Mortgage Rate
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,45%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,48%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
MBA 30-Year Mortgage Rate
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,48%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
MBA Mortgage Applications
ໄລຍະເວລາ
Weak
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
MBA Mortgage Applications
ໄລຍະເວລາ
Weak
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
MBA Purchase Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
172,7
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
169,3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
MBA Purchase Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
169,3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Mortgage Market Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
227,3
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
221,0
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Mortgage Refinance Index
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
504,4
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
481,3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Switzerland (CHF)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
SNB Quarterly Bulletin
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Pending Home Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,8%
ພະຍາກອນ
-2,3%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Pending Home Sales Index (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
83,2
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
82,5
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Fed Barr Testimony
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Crude Oil Inventories
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-7,489M
ພະຍາກອນ
0,092M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,117M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
EIA Refinery Crude Runs
ໄລຍະເວລາ
Weak
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,437M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,022M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Crude Oil Imports
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,499M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,051M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Cushing Crude Oil Inventories
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,632M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1,063M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Distillate Fuel Production
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,130M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,075M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
EIA Weekly Distillates Stocks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,281M
ພະຍາກອນ
-1,455M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-3,313M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Gasoline Production
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,535M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,392M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Heating Oil Stockpiles
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,164M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,578M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
ໄລຍະເວລາ
Weak
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,7%
ພະຍາກອນ
0,6%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Gasoline Inventories
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-2,904M
ພະຍາກອນ
-1,617M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-6,400M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Russia (RUB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,7%
ພະຍາກອນ
-1,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-2,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Russia (RUB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Russian Real Wage Growth (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,6%
ພະຍາກອນ
0,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Russia (RUB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-7,8%
ພະຍາກອນ
-11,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-6,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Russia (RUB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Unemployment Rate (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,5%
ພະຍາກອນ
3,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Buba Mauderer Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Canada (CAD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoC Deputy Governor Gravelle Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
20:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
7-Year Note Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,626%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,062%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
20:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Russia (RUB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP Monthly (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-3,1%
ພະຍາກອນ
-6,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
21:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BoE MPC Member Mann
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
23:40
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB's Schnabel Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ພະຫັດ 30.03.2023
ເວລາ
00:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
New Zealand (NZD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Building Consents (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-9,0%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-5,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Foreign Bonds Buying
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1.182,0B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3.337,9B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Foreign Investments in Japanese Stocks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1.285,8B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1.080,2B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
03:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
New Zealand (NZD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ANZ Business Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-43,4
ພະຍາກອນ
-40,0
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-43,3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
03:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
New Zealand (NZD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
NBNZ Own Activity (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-8,5%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-9,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
06:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Custom-Based Export Data (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-4,70%
ພະຍາກອນ
-6,90%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,50%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
06:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Custom-Based Import Data (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,10%
ພະຍາກອນ
2,10%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
5,50%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
06:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Custom-Based Trade Data (USD) (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,110B
ພະຍາກອນ
-1,450B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,650B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
06:35
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
2-Year JGB Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,063%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,027%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
07:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-4,35%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
North Rhine Westphalia CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
North Rhine Westphalia CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
M3 Money Supply (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
10,81%
ພະຍາກອນ
9,60%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,57%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Private Sector Credit (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
8,28%
ພະຍາກອນ
8,00%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,42%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Switzerland (CHF)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
KOF Leading Indicators (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
98,2
ພະຍາກອນ
100,5
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
98,9
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Spanish CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,4%
ພະຍາກອນ
0,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,9%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Spanish HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,1%
ພະຍາກອນ
4,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Spanish HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,1%
ພະຍາກອນ
1,6%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,9%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Spanish Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,0%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
5,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Turkey (TRY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Turkish Economic Confidence Index (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
98,80
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
99,10
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Spanish CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,3%
ພະຍາກອນ
3,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Bavaria CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Bavaria CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,2%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Bavaria CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,7%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Bavaria CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian Monthly Unemployment Rate (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
8,0%
ພະຍາກອນ
8,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Baden Wuerttemberg CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,8%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Baden Wuerttemberg CPI
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Brandenburg CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,0%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Brandenburg CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,8%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Hesse CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,1%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Hesse CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,8%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB Economic Bulletin
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Business and Consumer Survey (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
99,3
ພະຍາກອນ
99,8
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
99,6
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Business Climate (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,70
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,71
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Consumer Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Consumer Inflation Expectation (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
18,9
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
17,7
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Selling Price Expectations (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
18,7
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
23,5
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Services Sentiment (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
9,4
ພະຍາກອນ
10,3
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,5
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Sentiment (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,2
ພະຍາກອນ
0,2
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,4
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Consumer Confidence (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-19,2
ພະຍາກອນ
-19,2
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-19,0
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Saxony CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
8,3%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Saxony CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:05
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian PPI (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
9,6%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
31,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:05
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian PPI (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,0%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-7,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:10
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian 10-Year BTP Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,12%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,34%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:10
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian 5-Year BTP Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,59%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,84%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
PPI (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,6%
ພະຍາກອນ
0,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
PPI (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
12,2%
ພະຍາກອນ
12,3%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
12,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Spanish Business Confidence
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-2,9
ພະຍາກອນ
-4,5
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-5,8
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,4%
ພະຍາກອນ
7,3%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,8%
ພະຍາກອນ
0,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,8%
ພະຍາກອນ
7,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,1%
ພະຍາກອນ
0,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
BOE Inflation Letter
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Corporate Profits (Q4)
ໄລຍະເວລາ
Quarter
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-2,7%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Core PCE Prices (Q4)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,40%
ພະຍາກອນ
4,30%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,70%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP (Q4)
ໄລຍະເວລາ
Quarter
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,6%
ພະຍາກອນ
2,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP Price Index (Q4)
ໄລຍະເວລາ
Quarter
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,9%
ພະຍາກອນ
3,9%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP Sales (Q4)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,1%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
PCE Prices (Q4)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,7%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Real Consumer Spending (Q4)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,0%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Continuing Jobless Claims
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1.689K
ພະຍາກອນ
1.697K
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1.685K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Initial Jobless Claims
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
198K
ພະຍາກອນ
196K
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
191K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Jobless Claims 4-Week Avg.
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
198,25K
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
196,25K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Interest Rate Decision (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,75%
ພະຍາກອນ
7,50%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
7,25%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Prime Rate (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
11,25%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
10,75%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Russia (RUB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Central Bank reserves (USD)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
594,6B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
585,8B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Natural Gas Storage
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-47B
ພະຍາກອນ
-54B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-72B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
4-Week Bill Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,600%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,150%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
8-Week Bill Auction
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,600%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,400%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:38
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian PPI (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
31,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:38
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian PPI (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-7,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Switzerland (CHF)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
SNB Gov Board Member Maechler Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
19:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
FOMC Member Barkin Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
22:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Treasury Secretary Yellen Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
23:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Reserve Balances with Federal Reserve Banks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,401T
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,370T
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້ສຸກ 31.03.2023
ເວລາ
02:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Jobs/applications ratio (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,34
ພະຍາກອນ
1,36
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,35
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Tokyo Core CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,2%
ພະຍາກອນ
3,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Tokyo CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,3%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CPI Tokyo Ex Food and Energy (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,4%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Unemployment Rate (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,6%
ພະຍາກອນ
2,4%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,5%
ພະຍາກອນ
2,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-5,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production forecast 1m ahead (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,3%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Industrial Production forecast 2m ahead (Apr)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,4%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
02:50
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,6%
ພະຍາກອນ
5,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
5,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
03:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Australia (AUD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Housing Credit (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,3%
ພະຍາກອນ
0,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
03:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Australia (AUD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Private Sector Credit (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,3%
ພະຍາກອນ
0,4%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
04:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
China (CNY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Chinese Composite PMI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
57,0
ພະຍາກອນ
55,1
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
56,4
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
04:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
China (CNY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Manufacturing PMI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
51,9
ພະຍາກອນ
51,5
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
52,6
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
04:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
China (CNY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Non-Manufacturing PMI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
58,2
ພະຍາກອນ
54,3
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
56,3
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
05:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Singapore (SGD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Bank Lending
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
803,8B
ພະຍາກອນ
815,4B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
807,1B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Construction Orders (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
22,3%
ພະຍາກອນ
5,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-14,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
08:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Japan (JPY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Housing Starts (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,3%
ພະຍາກອນ
-0,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Current Account (Q4)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-2,5B
ພະຍາກອນ
-17,6B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-12,7B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Import Price Index (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-2,4%
ພະຍາກອນ
-1,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Import Price Index (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,8%
ພະຍາກອນ
4,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-7,1%
ພະຍາກອນ
-6,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-6,9%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,3%
ພະຍາກອນ
0,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Business Investment (Q4)
ໄລຍະເວລາ
Quarter
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,2%
ພະຍາກອນ
4,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Business Investment (Q4)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
10,8%
ພະຍາກອນ
13,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP (Q4)
ໄລຍະເວລາ
Quarter
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,1%
ພະຍາກອນ
0,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP (Q4)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,6%
ພະຍາກອນ
0,4%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Nationwide HPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,8%
ພະຍາກອນ
-0,3%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Nationwide HPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-3,1%
ພະຍາກອນ
-2,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
UK (GBP)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP
ໄລຍະເວລາ
Quarter
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
0,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Switzerland (CHF)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,3%
ພະຍາກອນ
-1,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-1,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French Consumer Spending (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,8%
ພະຍາກອນ
0,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
5,6%
ພະຍາກອນ
5,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,8%
ພະຍາກອນ
0,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French PPI (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,9%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French HICP
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,6%
ພະຍາກອນ
6,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
7,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
09:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
French HICP
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,9%
ພະຍາກອນ
0,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Current account (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,300B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-2,000B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Exports (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-4,10%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-3,40%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Imports (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,80%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,10%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Private Consumption (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,4%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Private Investment (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,0%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Trade account (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,30B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-2,70B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Turkey (TRY)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Trade Balance (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-12,08B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-14,24B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Currency Swaps (USD)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
26,7B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
26,7B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Thailand (THB)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Foreign Reserves (USD)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
224,2B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
222,3B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:55
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Unemployment Change (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
16K
ພະຍາກອນ
3K
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:55
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Unemployment Rate (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
5,6%
ພະຍາກອນ
5,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
5,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:55
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Unemployment (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,540M
ພະຍາກອນ
2,511M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,509M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
10:55
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
German Unemployment n.s.a. (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,590M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,620M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Spanish Current account (Jan)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,27B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,70B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Hong Kong (HKD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Retail Sales (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
31,3%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
7,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Norway (NOK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Central Bank Currency Purchase (Apr)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1.500,0M
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1.700,0M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
8,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
9,4%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian Industrial Sales (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,10%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,70%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian Industrial Sales (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
8,60%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
14,90%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Norway (NOK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Unemployment Change (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
59,82K
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
59,76K
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Norway (NOK)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Unemployment Rate n.s.a. (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,80%
ພະຍາກອນ
1,90%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,90%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
SARB Quarterly Bulletin
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
11:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Hong Kong (HKD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
M3 Money Supply (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,1%
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,9%
ພະຍາກອນ
7,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
8,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CPI, n.s.a (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
122,33
ພະຍາກອນ
122,90
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
121,24
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
HICP ex Energy & Food (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,5%
ພະຍາກອນ
7,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
7,4%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Unemployment Rate (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
6,6%
ພະຍາກອນ
6,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
6,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
7,7%
ພະຍາກອນ
8,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian CPI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,3%
ພະຍາກອນ
0,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,2%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,8%
ພະຍາກອນ
1,4%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Italian HICP (Mar)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
8,2%
ພະຍາກອນ
8,9%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
9,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Core CPI
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,2%
ພະຍາກອນ
0,6%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Core CPI
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
5,7%
ພະຍາກອນ
5,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
5,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
CPI
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,9%
ພະຍາກອນ
0,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,8%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
12:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
HICP ex Energy and Food
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,2%
ພະຍາກອນ
0,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,9%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude Oil Production Algeria (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,01M
ພະຍາກອນ
1,01M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,02M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude Oil Production Congo (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,27M
ພະຍາກອນ
0,27M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,27M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude Oil Production Gabon (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,20M
ພະຍາກອນ
0,20M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,19M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude Oil Production Guinea (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,05M
ພະຍາກອນ
0,05M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,05M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude oil Production Iran (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,60M
ພະຍາກອນ
2,60M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,60M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude oil Production Iraq (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,34M
ພະຍາກອນ
4,34M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,40M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude Oil Production Kuwait (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,68M
ພະຍາກອນ
2,68M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,68M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude Oil Production Libya (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,13M
ພະຍາກອນ
1,13M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,15M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude Oil Production Nigeria (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
1,50M
ພະຍາກອນ
1,50M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,39M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
10,45M
ພະຍາກອນ
10,45M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
10,45M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude oil Production UAE (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,04M
ພະຍາກອນ
3,04M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
3,04M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
14:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
OPEC Crude oil Production Venezuela (Barrel)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,68M
ພະຍາກອນ
0,68M
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,68M
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
ZAR (ZAR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Trade Balance
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
16,13B
ພະຍາກອນ
-14,30B
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-22,71B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Core PCE Price Index (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
4,6%
ພະຍາກອນ
4,7%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,7%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Core PCE Price Index (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,3%
ພະຍາກອນ
0,4%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
PCE Price index (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Year
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
5,0%
ພະຍາກອນ
5,1%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
5,3%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
PCE price index (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,3%
ພະຍາກອນ
0,5%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Personal Income (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,3%
ພະຍາກອນ
0,2%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
0,6%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Personal Spending (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,2%
ພະຍາກອນ
0,3%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,0%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Real Personal Consumption (Feb)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-0,1%
ພະຍາກອນ
0,0%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
1,5%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
15:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Canada (CAD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
GDP (Jan)
ໄລຍະເວລາ
Month
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
0,5%
ພະຍາກອນ
0,3%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
16:45
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Chicago PMI (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
43,8
ພະຍາກອນ
43,4
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
43,6
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
2,90%
ພະຍາກອນ
2,80%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
2,90%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Michigan Consumer Expectations (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
59,2
ພະຍາກອນ
61,5
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
64,7
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Michigan Consumer Sentiment (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
62,0
ພະຍາກອນ
63,2
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
63,4
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Michigan Current Conditions (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
66,3
ພະຍາກອນ
66,4
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
70,7
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
17:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Michigan Inflation Expectations (Mar)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
3,6%
ພະຍາກອນ
3,8%
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
4,1%
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Eurozone (EUR)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
ECB President Lagarde Speaks
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
 
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
 
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
18:30
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
Ukraine (UAH)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
Current Account (USD) (Feb)
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
-1,031B
ພະຍາກອນ
 
ກ່ອນໜ້າ/
ຍ້ອນຫລັງອີກເທື່ອ
-0,815B
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ເວລາ
20:00
ເວລາທີ່ເຫຼືອ
none
ພູມິພາກ
USA (USD)
ເຫດການ / ຕົວຊີ້ວັດ
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
ໄລຍະເວລາ
ຫນ່ວຍເງີນ
ມູນຄ່າ
592