11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການຝາກເງິນບໍ່ມີຄ່າຄອມມີຊັນ


X2

ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສອງຕໍ່ເມືອຝາກບັນຊີຂອງທ່ານໃນ WELTRADE

ໄດ້ຮັບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍ WELTRADE ປະຫຍັດຄ່າຄອມມີຊັນ ແລະອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ດີ

ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີຊັນ

ລະບົບການຈ່າຍເງິນ WELTRADE ໂບຣກເກີອື່ນໆ
0% 0.8%
0% 3.2%
0% 0.5%
0% 1.9%

ທ່ານເຄີຍຄິດການສູນເສຍເງິນຝາກເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານຫຼືບໍ່?

ວິທີການຈ່າຍເງິນໃນ WELTRADE
ສົມມຸດວ່າທ່ານມີເງິນ 50 000 THB ເພືອໃຊ້ຝາກເຂົ້າບັນຊີການລົງທຶນ
WELTRADE ຄອມມີຊັນ 0%,
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 36.00 THB/USD
50 000 / 36.00 - 0% =
ເທິງບັນຊີຂອງທ່ານ $1388.89
ວິທີການທຳງານສຳຫຼັບໂບຣກເກີອື່ນ
ສົມມຸດວ່າທ່ານມີເງິນ 50 000 THB ເພືອໃຊ້ງານເຂົ້າໃນບັນຊີການລົງທຶນ
ໂບຣກເກີ X ຄ່າຄອມມີຊັນ 5%,
ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 36.66 THB/USD
50 000 / 36.66 - 5% =
ເຖີ່ງບັນຊີຂອງທ່ານ $1295.69
ດັ່ງນັ້ນຝາກເງິນກັບ WELTRADE ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເພີ່ມ $93.20
$93.20
ທ່ານປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍເຖີງ $68.19 ເທິງຄ່າຄອມມີຊັນ ແລະຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ $25.01 ຂອບໃຈສຳຫຼັບອັດຕາການແລກປ່ຽນທີດີ