ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ໂປຣແກມຄວາມພິກດີ

ໂປຣແກມຄວາມພິກດີທີ່ລູກຄ້າຂອງເຮົາທຸກຄົນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ ຍິ່ງທ່ານເຮັດວຽກກັບເຮົາດົນເທົ່າໃດສະຖານະຂອງທ່ານຈະສູງຂື້ນແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ

ວິທີ່ການລົງທະບຽນໃນໂປຣແກມຄວາມພັກດີ?

01 ລົງທະບຽນ ເທິງໜ້າເວັບໄຊລ໌ແລະເປີດບັນຊີລົງທຶນ

02 ດາວໂຫຼດ ແລະຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ MT4 ແພດຟອມຣ໌ຈາກນັ້ນເຂົ້າສູ່ບັນຊີການລົງທຶນຂອງທ່ານ

03 ຢື້ນຢັນເບີໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ

ເປີດ​ບັນ​ຊີ

ກຳນົດສະຖານະແບບໃດ?

ລະບົບຄຳນວນອັດຕະໂນມັດສຳຫຼັບຈຳນວນການເຮັດທຸລະກຳຂອງທ່ານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດແຕ່ລະເດືອນເພືອປະເມີນສະຖານະ ເມືອທ່ານເທຣດຫຼາຍຂື້ນແລະສິດທິພິເສດຈະຫຼາຍຂື້ນ

Bronze
0 ລ໊ອດ
Silver
5 ລ໊ອດ
Gold
50 ລ໊ອດ
Platinum
150 ລ໊ອດ
V.I.P
300 ລ໊ອດ

ທາງຕົງກັນຂ້າມກັບບໍລິສັດອື່ນໆ ຄວາມສຳເລັດຂອງສະຖານະຈະຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ

ສິດທິພິເສດຫຍັງທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບ?

Money Box ເປັນລະບົບຄື່ນເງິນໃໝສຳຫຼັບລູກຄ້າທຸກທ່ານໄດ້ຮັບເງິນແທ້ຈາກການເຮັດລາຍການເມືອສະຖານະສູງຂື້ນຈະຍິ່ງໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍຂື້ນ

ຕາລາງການຈ່າຍເງິນສຳຫຼັບ 1 ລ໊ອດມາດຕະຖານt

ປະ​ເພດ​ບັນ​ຊີ Bronze Silver Gold Platinum VIP
Micro * $0.25 $0.50 $0.75 $1.00 $1.25
Premium $0.50 $1.00 $1.25 $1.50 $2.00
Pro $0.50 $0.75 $1.00 $1.25 $1.50
ZuluTrade $0.50 $1.00 $1.25 $1.50 $2.00
Crypto ** 3% 6% 9% 12% 15%

Account type

* ລ໊ອດເທິງບັນຊີ Micro = 0.01 ລ໊ອດມາດຕະຖານ

** ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຄືນe

ກົດແລພະເງື່ອນໄຂ
ເປີດ​ບັນ​ຊີ