11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ໂບນັດ 100%


ເພີ່ມເງິນຝາກຂອງທ່ານສອງເທົ່າ ແລະສ້າງກຳໄລໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

  • ທ່ານສາມາດຮັບໂບນັດທັນທີ່ຫຼັງຝາກເງິນ
  • ເພີ່ມເງິນຂອງທ່ານດ້ວນໂບນັດ
  • ຫຼາຍເຖີ່ງ $10 000 ຕໍ່ໜື່ງບັນຊີ
  • ໂບນັດ 100% ສຳຫຼັບທຸກໆບັນຊີ
  • ໂບນັດເງິນຝາກໃນຊ່ອງເງິນເຄດິດ
ຮັບໂບນັດ
ຮັບໂບນັດຂອງທ່ານ
$10 000

ມັນເຮັດວຽກແບບໃດ?


ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ ຈຳນວນ 200 USD ຫຼື 200 EUR
ຫຼັງຈາກທຳລາຍການຝາກເງິນ 200 USD ຫຼື 200 EUR ຫຼືຫຼາຍກ່ວາໄດ້ຮັບເງິນເຄດິດໂບນັດ 100% ເພີ່ມເຂົ້າເງິນຝາກ
ເຄດິດເຂົ້າເງິນຝາກ
ເຄດິດໂບນັດຈະເພີ່ມໃນຊ່ອງ "ເຄດິດ" ໃນບັນຊີລົງທຶນ (ຊ່ອງ"ເງິນທັງໝົດ"ຈະບໍ່ຖືກປ່ຽນ) ສາມາດໃຊ້ເປັນມາ ຈິນເພີ່ມເຕີມໃນການເທຣດວໍລຸ່ມທີ່ຫຼາຍຂື້ນ.
ການຕັດໂບນັດ
ເມື່ອຈຳນວນເງິນສຸດທິຄົງເຫຼືອເທົ່າກັບຈຳນວນເງິນເຄ ດິດໂບນັດ ຈະທຳການປິດສະຖານະລາຍການທັງໝົດ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ທ່ານຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຈຳນວນ $1000 ແລະໄດ້ຮັບເຄດິດໂບນັດ $1000 ທີ່ຈະຖືກສະແດງໃນຊ່ອງ "ເຄດິດ" ຖ້າທ່ານເສຍເງິນໃນບັນຊີເທົ່າກັບ $1000 ເຄດິດໂບນັດຈະຖືກຍົກເລີກທັນທີ່ແລະສະຖານະການລົງທຶນທີ່ເປີດຢູ່ຈະຖືກປິດ ຈຳນວນເງິນຄົງເຫຼືອແລະເງິນຝາກໃນບັນຊີຂອງທ່ານຈະເທົ່າກັບ 0

ບັນທຶກ: ບັນຊີ Crypto MT4, ZuluTrade, Pro ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໂປຣໂມຊັ້ນ ໂບນັດເຄຣດິດໃນບັນຊີ MT5 ທັງຫມົດຈະຖືກລົບອອກຈາກບັນຊີເມື່ອຮອດລະດັບຕັດຂາດທຶນ