ເງີນປັນຜົນຈາກຫຼັກປະກັນ

ເພີ່ມລາຍໄດ້ສູງສຸດດ້ວຍເງີນປັນຜົນຈາກຫຼັກປະກັນ:

ເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ ຖືຮັກສາຕຳແໜ່ງ ເປີດຂອງທ່ານໄວ້ຂ້າມຄືນ ແລ້ວຮັບລາຍໄດ້ ທຸກອາທິດ

weltrade events photo

ກຳໄລຈາກຕຳແໜ່ງເປີດ

Micro Premium Pro
ອັດຕາເງິນປັນຜົນ 10% 20% 15%

ອັດຕາເງິນປັນຜົນ

Micro

10%

Premium

20%

Pro

15%

ຈະມີການຄິດໄລ່ອັດຕາເງີນປັນຜົນປະຈຳປີທຸກມື້ ນະ ເວລາ 00.00 ນ. ຕາມເວລາເຊີບເວີ ແລະຈ່າຍທຸກອາທິດໃນບັນຊີຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ ເງີນປັນຜົນປະຈຳປີບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບບັນຊີກັອບປີ້ການຊື້ຂາຍແລະບັນຊີຄ່າສະວອບຟຣີ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂ

ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ການຈ່າຍເງີນປັນຜົນຈາກຫຼັກປະກັນ

ສະຖານະການ

ພິຈາລະນາການຂາຍ 2 ລັອດສຳລັບຄູ່ EURUSD ໃນບັນຊີພຣີມຽມທີ່ຢັງຄົງເປີດຢູ່ ນະ ເວລາ 00.00 ນ. ຕາມເວລາເຊີບເວີ ອັດຕາກຳໄລຂັ້ນຕົ້ນທີ່ຄາດຫວັງສຳລັບການຊື້ຂາຍນີ້ຄື 2135.14 USD*.

ການຄິດໄລ່ເງີນປັນຜົນລາຍວັນ

ເງີນປັນຜົນລາຍວັນທີຄິດໄລ່ໃນອັດຕາ 20% ຕໍ່ປີ (ສຳລັບບັນຊີພຣີມຽມ) ໃນຊ່ວງ 365 ມື້ຈະເທົ່າກັບ

20%/ 365 * 2135.14 = 1.17 USD

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າສະວອບທີ່ເປັນຄ່າບວກສຳລັບສຖານະທີ່ເປີດຢູ່ຂອງທ່ານເປັນຈຳນວນ 2.00 USD**.

calculator.jpg

*ກະລຸນາຮູ້ວ່າຫຼັກປະກັນເປັນພຽງການປະມານການ ແລະສາມາດກຳນົດມູນຄ່າທີ່ແນ່ນອນໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງ ຄິດໄລ່ຂອງນັກເທຣດ

**ກະລຸນາຮູ້ວ່າມູນຄ່າສະວອບຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຕຣາສານປະເພດຕ່າງໆ ຫາກຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງທີ່ແທັບ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍກ່ຽວກັບເງີນປັນຜົນຈາກຫຼັກປະກັນ

ອັດຕາເງີນປັນຜົນຈະໄດ້ຮັບການຄິດໄລ່ເມື່ອໃດເມື່ອໃດ

ຈະມີການຄິດໄລ່ອັດຕາເງີນປັນຜົນປະຈຳປີທຸກມື້ ນະ ເວລາ 00.00 ນ. ຕາມເວລາເຊີບເວີ

ຈະມີການຈ່າຍເງີນປັນຜົນສະສົມເມື່ອໃດ

ການຈ່າຍເງີນປັນຜົນຈະດຳເນີນການທຸກອາທິດໃນມື້ວັນຈັນ ຈຳນວນເງີນປັນຜົນລາຍອາທິດຈະຄິດໄລ່ເປັນຜົນທັງຫມົດຂອງການຈ່າຍເງີນປັນຜົນລາຍວັນສຳລັບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ

ສູດຄິດໄລ່ເງີນປັນຜົນຄືສູດໃດ

ເງີນປັນຜົນລາຍວັນ = ເງີນປັນຜົນປະຈຳປີ / 365 * ຫຼັກປະກັນທີ່ໃຊ້ ໂດຍທີ່ຫຼັກປະກັນທີ່ໃຊ້ຄືຈຳນວນເງີນທັງໝົດທີ່ຈັດສັນເພື່ອເປີດຕຳແໜ່ງໃນບັນຊີຊື້ຂາຍ

ອັດຕາເງີນປັນຜົນຈະຄິດໄລ່ສຳລັບບັນຊີໃດ

ອັດຕາເງີນປັນຜົນຈະຄິດໄລ່ສຳລັບບັນຊີໄມໂຄຣ ພຣີມຽມ ແລະໂປຣທີ່ເປັນບັນຊີຈິງຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍແບບກັອບປີ້ແລະເປີດໃຊ້ງານສະວອບ

ອັດຕາເງີນປັນຜົນສຳລັບບັນຊີປະເພດຕ່າງໆ ຄືເທົ່າໃດ

  • Micro - 10% (ລາຍປີ)
  • Premium - 20% (ລາຍປີ)
  • Pro - 15% (ລາຍປີ)

ຈະມີການໃຊ້ອັດຕາເງີນປັນຜົນຫາກລູກຄ້າຊື້ຂາຍດ້ວຍເງີນໂບນັດເທົ່ານັ້ນ (ໂດຍບໍ່ມີເງີນຈິງໃນບັນຊີ) ຫລືບໍ່

ບໍ່ມີອັດຕາເງີນປັນຜົນສຳລັບການຊື້ຂາຍດ້ວຍເງີນໂບນັດເທົ່ານັ້ນ

ເງີນປັນຜົນສະສົມຈະຝາກເຂົ້າຢູ່ໃສ

ເງິນປັນຜົນທີ່ຈ່າຍຈະຝາກເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍຈິງຂອງລູກຄ້າໂດຍກົງ

ອັດຕາເງີນປັນຜົນໃຊ້ກັບການຊື້ຂາຍທີ່ເປີດແລະປິດພາຍໃນໜຶ່ງມື້ຫລືບໍ່

ຈະມີການຄິດໄລ່ອັດຕາເງີນປັນຜົນປະຈຳປີທຸກມື້ ນະ ເວລາ 00.00 ນ. ຕາມເວລາເຊີບເວີ ແລະນຳໄປໃຊ້ກັບຫຼັກປະກັນທີ່ໃຊ້ໃນຂະນະນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກໃຊ້ຫຼັກປະກັນໃນລະຫວ່າງມື້ແຕ່ປິດຄຳສັ່ງຊື້ກ່ອນ 00.00 ນ. ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ

ອັດຕາເງີນປັນຜົນໃຊ້ກັບການຊື້ຂາຍທີ່ເປີດຫຼາຍມື້ (ເຊັ່ນ 2 ມື້) ຫລືບໍ່

ຫາກລູກຄ້າເປີດການຊື້ຂາຍເວລາ 00.00 ນ. ໃນມື້ທຳອິດແລະຢັງຄົງເປີດຢູ່ຈົນເຖິງ 00.00 ນ. ຂອງມື້ຖັດໄປ ເງີນປັນຜົນຈະຄິດໄລ່ຈາກຫຼັກປະກັນທີ່ໃຊ້ສອງເທື່ອ ນັ້ນຄື ໃນມື້ທຳອິດແລະວັນທີສອງ

ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂປຣແກຣມໄດ້ຢ່າງໃດ?

  • ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຢືນຢັນໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງຕົນເອງ
  • ເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ
  • ເປີດບັນຊີສະວອບຈິງ (Micro, Premium ຫລື Pro)

ຈຳນວນເງີນການຈ່າຍເງີນຂັ້ນຕ່ຳຄືເທົ່າໃດ?

ຈຳນວນເງີນການຈ່າຍເງີນຂັ້ນຕ່ຳໃນບັນຊີຄື 1 ເຊັນ

line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ