Safe Box

ຕູ້ຝາກເງີນທີ່ປອດໄພສຳລັບເງີນຂອງທ່ານໃນສະກູນເງີນ EUR ແລະ USD ໂອນເງີນເຂົ້າບັນຊີຢ່າງໄວວາ

ໄດ້ຮັບສູງເຖິງ 6% ຕໍ່ປີຕໍ່ຍອດຂອງທ່ານ

ຝາກເງິນແລະຖອນເງິນໃນສອງກົດ

ບໍລິການດ້ານການເງິນຕະຫຼອດ
24/7

ຄວບຄຸມເງິນຂອງທ່ານໄດ້ທັງ ໝົດ

ທາງເລືອກທີ່ມີ ກຳ ໄລຫຼາຍກວ່າທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ

ຜົນປະກອບການ ຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ໊ອດ ຈາກ 5 ເຖີ່ງ 10 ລ໊ອດ ຈາກ 10 ເຖີ່ງ 20 ລ໊ອດ ຈາກ 20 ເຖີ່ງ 50 ລ໊ອດ ຈາກ 50 ເຖີ່ງ 100 ລ໊ອດ
% ຕໍ່ປີໃນ
ຍອດມູນຄ່າໂທ
2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
ຜົນປະກອບການ
% ຕໍ່ປີໃນ
ຍອດມູນຄ່າໂທ
ຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ໊ອດ
2 %
ຈາກ 5 ເຖີ່ງ 10 ລ໊ອດ
3 %
ຈາກ 10 ເຖີ່ງ 20 ລ໊ອດ
4 %
ຈາກ 20 ເຖີ່ງ 50 ລ໊ອດ
5 %
ຈາກ 50 ເຖີ່ງ 100 ລ໊ອດ
6 %

ຍອດຄົງຄ້າງສຳລັບແຕ່ລະເດືອນຈະຖືກເຮັດໃນຕົ້ນເດືອນຕໍ່ໄປຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃນເດືອນພຶດສະພາແມ່ນ 12 ລອດ ໃນກໍລະນີນີ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍປະ ຈຳ ປີຈະຢູ່ທີ່ 4% ແລະຄິດໄລ່ເພີ່ມຂື້ນ ສຳ ລັບເດືອນພຶດສະພາຈົນເຖິງວັນທີ 3 ມິຖຸນາອັດຈາດອກເບ້ຍມີການປ່ຽນແປງທູກເດືອນຂື້ນຢູ່ກັບານໜູນວຽນຂອງການຄ້າ

line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ