Safe

ການຮັບຝາກເງິນສະກຸນເງິນ USD ແລະ EUR ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

safe-img

ໃຫ້ດອກເບຍຫຼາຍເຖີ່ງ 12% ຕໍ່ປີຂອງເງິນຕົ້ນ

ຝາກເງິນໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ

ຝາກແລະຖອນເງິນພາຍໃນ 2 ຄຣິກ

ການຄອບຄຸມທາງການເງິນທີ່ແມ່ນຍຳຂອງ ທ່ານ

ໂອນເງິນເຂົ້າອອກບັນຊີຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງໄວ້

deposit

ໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດສູງກ່ວາ ທະນາຄານ

ຜົນປະກອບການ ຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ໊ອດ ຈາກ 5 ເຖີ່ງ 10 ລ໊ອດ ຈາກ 10 ເຖີ່ງ 20 ລ໊ອດ ຈາກ 20 ເຖີ່ງ 50 ລ໊ອດ ຈາກ 50 ເຖີ່ງ 100 ລ໊ອດ
% 5 % 6 % 8 % 9 % 12 %

ຜົນປະກອບການ

%

ຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ໊ອດ

5 %

ຈາກ 5 ເຖີ່ງ 10 ລ໊ອດ

6 %

ຈາກ 10 ເຖີ່ງ 20 ລ໊ອດ

8 %

ຈາກ 20 ເຖີ່ງ 50 ລ໊ອດ

9 %

ຈາກ 50 ເຖີ່ງ 100 ລ໊ອດ

12 %

ດອກເບຍຈະຖືກຄຳນວນໃຫ້ທຸກເດືອນກ່ອນຂື້ນ ເດືອນໃໝ່ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານເທຣດສຳຫຼັບ ເດືອນພຶດສະພາຈຳນວນ 12 ລ໊ອດ ສະຖານະຂອງ ທ່ານຈະເປັນ Gold ໃນກໍລະນີດອກເບຍຈະຖືກ ຄຳນວນທີ່ 8% ສຳຫຼັບເດືອນ ພຶດສະພາ ການ ຄຳນວນດອກເບຍຈະຂື້ນຢູ່ກັບຜົນປະກອບການ ເທຣດຂອງທ່ານແລະສະຖານະທີ່ໄດ້ຮັບ

ເປີດບັນຊີ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ